รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/arjla.2024.13
2 10.14456/arjla.2024.12
3 10.14456/arjla.2024.11
4 10.14456/arjla.2024.10
5 10.14456/arjla.2024.9
6 10.14456/arjla.2024.8
7 10.14456/arjla.2024.7
8 10.14456/arjla.2024.6
9 10.14456/arjla.2024.5
10 10.14456/arjla.2024.4
11 10.14456/arjla.2024.3
12 10.14456/arjla.2024.2
13 10.14456/arjla.2024.1
14 10.14456/jlapsu.2024.4
15 10.14456/ncrj.2023.8
16 10.14456/ncrj.2023.7
17 10.14456/ncrj.2023.6
18 10.14456/ncrj.2023.5
19 10.14456/ncrj.2023.4
20 10.14456/ncrj.2023.3
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/ncrj.2023.2
22 10.14456/ncrj.2023.1
23 10.14456/connexion.2023.25
24 10.14456/connexion.2023.24
25 10.14456/connexion.2023.23
26 10.14456/connexion.2023.22
27 10.14456/connexion.2023.21
28 10.14457/TU.the.2023.183
29 10.14456/paj.2024.14
30 10.14457/TU.the.2023.182
31 10.14457/TU.the.2023.176
32 10.14457/TU.the.2023.181
33 10.14457/TU.the.2023.180
34 10.14457/TU.the.2023.173
35 10.14457/TU.the.2023.175
36 10.14457/TU.the.2023.174
37 10.14457/TU.the.2023.179
38 10.14457/TU.the.2023.178
39 10.14457/TU.the.2023.177
40 10.14457/TU.the.2023.172