รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/KKU.the.1989.59
2 10.14457/KKU.the.1989.58
3 10.14457/KKU.the.1994.244
4 10.14457/KKU.the.1989.57
5 10.14457/KKU.res.1993.14
6 10.14457/KKU.res.1993.13
7 10.14457/KKU.res.1992.30
8 10.14457/CU.the.2010.2082
9 10.14457/CU.the.2010.2081
10 10.14457/CU.the.2010.2080
11 10.14457/CU.the.2010.2079
12 10.14457/CU.the.2010.2078
13 10.14457/CU.the.2010.2077
14 10.14457/CU.the.2010.2076
15 10.14457/CU.res.2012.104
16 10.14457/TU.the.2008.693
17 10.14457/TU.the.2008.692
18 10.14456/itjemast.2020.56
19 10.14456/itjemast.2020.53
20 10.14456/itjemast.2020.48
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/itjemast.2020.51
22 10.14456/itjemast.2020.57
23 10.14456/itjemast.2020.58
24 10.14456/itjemast.2020.45
25 10.14456/itjemast.2020.41
26 10.14456/itjemast.2020.54
27 10.14456/itjemast.2020.49
28 10.14456/itjemast.2020.42
29 10.14456/itjemast.2020.47
30 10.14456/itjemast.2020.43
31 10.14456/itjemast.2020.52
32 10.14456/itjemast.2020.55
33 10.14456/itjemast.2020.44
34 10.14456/itjemast.2020.46
35 10.14456/itjemast.2020.50
36 10.14457/MU.res.2018.15
37 10.14457/MU.res.1998.13
38 10.14457/MU.res.2014.28
39 10.14457/MU.res.2017.34
40 10.14457/MU.res.2017.33