รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/educu.2023.9
2 10.14456/educu.2023.8
3 10.14456/educu.2023.7
4 10.14456/educu.2023.6
5 10.14456/educu.2023.5
6 10.14456/educu.2023.4
7 10.14456/educu.2023.3
8 10.14456/educu.2023.2
9 10.14456/educu.2023.1
10 10.14456/educu.2022.39
11 10.14456/educu.2022.38
12 10.14456/educu.2022.37
13 10.14456/educu.2022.36
14 10.14456/educu.2022.35
15 10.14456/educu.2022.34
16 10.14456/educu.2022.33
17 10.14456/educu.2022.32
18 10.14456/educu.2022.31
19 10.14456/educu.2022.30
20 10.14456/fbms.2023.10
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/fbms.2023.9
22 10.14456/fbms.2023.8
23 10.14456/fbms.2023.7
24 10.14456/fbms.2023.6
25 10.14456/easr.2023.16
26 10.14456/rpjnrru.2023.14
27 10.14456/rpjnrru.2023.13
28 10.14456/rpjnrru.2023.12
29 10.14456/rpjnrru.2023.11
30 10.14456/rpjnrru.2023.10
31 10.14456/rpjnrru.2023.9
32 10.14456/rpjnrru.2023.8
33 10.14456/rpjnrru.2023.6
34 10.14456/rpjnrru.2023.7
35 10.14456/rpjnrru.2023.15
36 10.14456/rpjnrru.2023.5
37 10.14456/rpjnrru.2023.4
38 10.14456/rpjnrru.2023.3
39 10.14456/rpjnrru.2023.2
40 10.14456/rpjnrru.2023.1