รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/jpv.2022.1
2 10.14456/itjemast.2022.84
3 10.14456/itjemast.2022.83
4 10.14456/itjemast.2022.82
5 10.14456/itjemast.2022.81
6 10.14456/itjemast.2022.80
7 10.14456/itjemast.2022.79
8 10.14456/itjemast.2022.78
9 10.14456/itjemast.2022.77
10 10.14456/itjemast.2022.76
11 10.14457/RMUTK.the.2021.14
12 10.14457/RMUTK.the.2021.13
13 10.14457/RMUTK.the.2021.12
14 10.14457/CU.the.2000.500
15 10.14457/CU.the.1999.530
16 10.14457/CU.the.2001.654
17 10.14456/itjemast.2022.75
18 10.14456/itjemast.2022.74
19 10.14456/itjemast.2022.73
20 10.14456/itjemast.2022.72
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/itjemast.2022.71
22 10.14456/itjemast.2022.70
23 10.14456/itjemast.2022.69
24 10.14456/itjemast.2022.68
25 10.14456/itjemast.2022.67
26 10.14456/itjemast.2022.66
27 10.14456/itjemast.2022.65
28 10.14456/itjemast.2022.64
29 10.14457/CU.the.2000.499
30 10.14457/CU.the.2000.498
31 10.14457/CU.the.2001.653
32 10.14457/CU.the.2000.497
33 10.14457/CU.the.2000.496
34 10.14457/CU.the.2000.495
35 10.14457/CU.the.2001.652
36 10.14457/CU.the.2000.494
37 10.14457/CU.the.2000.493
38 10.14457/CU.the.2000.492
39 10.14457/CU.the.2000.491
40 10.14457/CU.the.2000.490