รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/nvts.2023.29
2 10.14456/nvts.2023.28
3 10.14456/nvts.2023.27
4 10.14456/nvts.2023.26
5 10.14456/nvts.2023.25
6 10.14456/nvts.2023.24
7 10.14456/nvts.2023.23
8 10.14456/nvts.2023.22
9 10.14456/nvts.2023.21
10 10.14456/nvts.2023.20
11 10.14456/nvts.2023.19
12 10.14456/nvts.2023.18
13 10.14456/paj.2023.35
14 10.14456/tisr.2023.18
15 10.14456/tisr.2023.17
16 10.14456/tisr.2023.16
17 10.14456/aamr.2023.27
18 10.14456/aelr.2023.6
19 10.14456/aelr.2023.5
20 10.14456/aelr.2023.4
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/aelr.2023.3
22 10.14456/aelr.2023.2
23 10.14456/aelr.2023.1
24 10.14456/arch-ahs.2023.4
25 10.14456/arch-ahs.2023.3
26 10.14456/arch-ahs.2023.2
27 10.14456/arch-ahs.2023.1
28 10.14456/psruhss.2023.48
29 10.14456/psruhss.2023.47
30 10.14456/psruhss.2023.46
31 10.14456/psruhss.2023.45
32 10.14456/psruhss.2023.44
33 10.14456/madpiadp.2023.21
34 10.14456/madpiadp.2023.20
35 10.14456/madpiadp.2023.19
36 10.12755/HITAP.res.2023.1
37 10.14456/paj.2023.34
38 10.14456/paj.2023.33
39 10.14456/vmj.2023.25
40 10.14456/vmj.2023.24