รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/psruhss.2021.21
2 10.14456/psruhss.2021.20
3 10.14456/psruhss.2021.19
4 10.14456/psruhss.2021.18
5 10.14456/psruhss.2021.17
6 10.14456/psruhss.2021.16
7 10.14456/psruhss.2021.15
8 10.14456/psruhss.2021.14
9 10.14456/psruhss.2021.13
10 10.14456/psruhss.2021.12
11 10.14456/psruhss.2021.11
12 10.14456/psruhss.2021.10
13 10.14456/psruhss.2021.9
14 10.14456/psruhss.2021.8
15 10.14456/psruhss.2021.7
16 10.14456/psruhss.2021.6
17 10.14456/psruhss.2021.5
18 10.14456/psruhss.2021.4
19 10.14456/psruhss.2021.3
20 10.14456/psruhss.2021.2
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/psruhss.2021.1
22 10.14456/dcj.2021.17
23 10.14456/dcj.2021.16
24 10.14456/dcj.2021.15
25 10.14456/dcj.2021.14
26 10.14456/dcj.2021.13
27 10.14456/dcj.2021.12
28 10.14456/dcj.2021.11
29 10.14456/dcj.2021.10
30 10.14456/dcj.2021.9
31 10.14456/dcj.2021.8
32 10.14456/dcj.2021.7
33 10.14456/dcj.2021.6
34 10.14456/dcj.2021.5
35 10.14456/dcj.2021.4
36 10.14456/dcj.2021.3
37 10.14456/dcj.2021.2
38 10.14456/dcj.2021.1
39 10.14457/TU.the.2019.1351
40 10.14457/TU.the.2019.1350