รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/TU.the.2018.706
2 10.14457/TU.the.2014.692
3 10.14457/TU.the.2014.691
4 10.14457/CU.the.2012.1453
5 10.14457/CU.the.2012.1490
6 10.14457/CU.the.2012.1489
7 10.14457/CU.the.2012.1452
8 10.14457/CU.the.2012.1451
9 10.14457/CU.the.2012.1450
10 10.14457/CU.the.2012.1449
11 10.14457/CU.the.2012.1448
12 10.14457/CU.the.2012.1447
13 10.14457/CU.the.2012.1446
14 10.14457/CU.the.2012.1488
15 10.14457/CU.the.2012.1487
16 10.14457/CU.the.2012.1486
17 10.14457/CU.the.2012.1485
18 10.14457/CU.the.2012.1484
19 10.14457/CU.the.2012.1445
20 10.14457/CU.the.2012.1483
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CU.the.2012.1444
22 10.14457/CU.the.2012.1443
23 10.14457/CU.the.2012.1482
24 10.14457/CU.the.2012.1481
25 10.14457/CU.the.2012.1480
26 10.14457/CU.the.2012.1479
27 10.14457/CU.the.2012.1478
28 10.14457/CU.the.2012.1442
29 10.14457/CU.the.2012.1441
30 10.14457/CU.the.2012.1440
31 10.14457/CU.the.2012.1477
32 10.14457/CU.the.2012.1476
33 10.14457/CU.the.2012.1439
34 10.14457/CU.the.2012.1475
35 10.14457/CU.the.2012.1474
36 10.14457/CU.the.2012.1438
37 10.14457/CU.the.2012.1437
38 10.14457/CU.the.2012.1436
39 10.14457/CU.the.2012.1435
40 10.14457/CU.the.2012.1434