รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/CU.the.2013.1932
2 10.14457/CU.the.2013.1931
3 10.14457/CU.the.2013.1930
4 10.14457/CU.the.2013.1929
5 10.14457/CU.the.2013.1928
6 10.14457/CU.the.2013.1927
7 10.14457/CU.the.2013.1926
8 10.14457/CU.the.2013.1925
9 10.14457/CU.the.2013.1924
10 10.14457/CU.the.2013.1923
11 10.14457/CU.the.2013.1922
12 10.14457/CU.the.2013.1921
13 10.14456/rmutlengj.2021.12
14 10.14456/rmutlengj.2021.11
15 10.14456/rmutlengj.2021.10
16 10.14456/rmutlengj.2021.9
17 10.14456/rmutlengj.2021.8
18 10.14456/rmutlengj.2021.7
19 10.14456/rmutlengj.2021.6
20 10.14456/rjes.2021.13
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/rjes.2021.12
22 10.14456/rjes.2021.11
23 10.14456/rjes.2021.10
24 10.14456/rjes.2021.9
25 10.14456/rjes.2021.8
26 10.14457/CU.the.1975.8
27 10.14457/CU.the.1976.9
28 10.14457/CU.the.1976.8
29 10.14457/CU.the.1977.7
30 10.14457/CU.the.1978.9
31 10.14457/CU.the.1979.9
32 10.14457/CU.the.1981.10
33 10.14457/CU.the.1981.9
34 10.14457/CU.the.1982.24
35 10.14457/CU.the.1982.23
36 10.14457/CU.the.1982.22
37 10.14457/CU.the.1982.21
38 10.14457/CU.the.1984.36
39 10.14457/CU.the.1984.35
40 10.14457/CU.the.1986.88