รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/mitij.2019.3
2 10.14456/mitij.2019.2
3 10.14456/mitij.2019.6
4 10.14456/mitij.2019.5
5 10.14456/mitij.2019.4
6 10.14456/mitij.2019.7
7 10.14456/mitij.2019.1
8 10.14457/TU.the.2014.674
9 10.14457/TU.the.2014.673
10 10.14457/TU.the.2014.672
11 10.14457/TU.the.2014.671
12 10.14457/TU.the.2014.670
13 10.14457/TU.the.2014.669
14 10.14457/TU.the.2014.668
15 10.14457/TU.the.2014.667
16 10.14457/TU.the.2014.666
17 10.14457/TU.the.2014.665
18 10.14457/TU.the.2014.664
19 10.14457/TU.the.2014.663
20 10.14456/ssa.2019.15
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/ssa.2019.21
22 10.14456/ssa.2019.22
23 10.14456/ssa.2019.16
24 10.14456/ssa.2019.20
25 10.14456/ssa.2019.17
26 10.14456/ssa.2019.19
27 10.14456/ssa.2019.23
28 10.14456/ssa.2019.18
29 10.14456/kaj.2019.86
30 10.14456/kaj.2019.98
31 10.14456/kaj.2019.89
32 10.14456/kaj.2019.88
33 10.14456/kaj.2019.97
34 10.14456/kaj.2019.94
35 10.14456/kaj.2019.81
36 10.14456/kaj.2019.91
37 10.14456/kaj.2019.96
38 10.14456/kaj.2019.84
39 10.14456/kaj.2019.99
40 10.14456/kaj.2019.83