รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/CU.the.2011.2205
2 10.14457/CU.the.2011.2204
3 10.14457/CU.the.2008.2096
4 10.14457/CU.the.2008.2095
5 10.14457/CU.the.2008.2093
6 10.14457/CU.the.2008.2094
7 10.14457/STOU.the.2017.86
8 10.14457/STOU.the.2016.176
9 10.14457/STOU.the.2016.175
10 10.14457/STOU.the.2017.85
11 10.14457/STOU.the.2017.84
12 10.14457/STOU.the.2017.83
13 10.14457/STOU.the.2017.82
14 10.14457/STOU.the.2017.81
15 10.14457/STOU.the.2016.174
16 10.14457/STOU.the.2017.80
17 10.14457/STOU.the.2017.79
18 10.14457/STOU.the.2017.78
19 10.14457/STOU.the.2018.16
20 10.14457/STOU.the.2017.77
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/STOU.the.2017.76
22 10.14457/STOU.the.2017.75
23 10.14457/STOU.the.2017.74
24 10.14457/STOU.the.2017.73
25 10.14457/STOU.the.2017.72
26 10.14457/CU.the.2008.2092
27 10.14457/CU.the.2008.2091
28 10.14457/CU.the.2008.2090
29 10.14457/STOU.the.2018.15
30 10.14457/STOU.the.2018.14
31 10.14457/STOU.the.2017.71
32 10.14457/STOU.the.2018.13
33 10.14457/STOU.the.2018.12
34 10.14457/STOU.the.2017.70
35 10.14457/STOU.the.2018.11
36 10.14457/STOU.the.2017.69
37 10.14457/STOU.the.2017.68
38 10.14457/STOU.the.2017.67
39 10.14457/STOU.the.2017.66
40 10.14457/STOU.the.2017.65