รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/rjcm.2020.12
2 10.14456/rjcm.2020.8
3 10.14456/rjcm.2020.9
4 10.14456/rjcm.2020.10
5 10.14456/rjcm.2020.7
6 10.14456/rjcm.2020.11
7 10.14456/vmj.2020.39
8 10.14456/vmj.2020.38
9 10.14456/vmj.2020.40
10 10.14456/vmj.2020.41
11 10.14456/vmj.2020.37
12 10.14456/vmj.2020.36
13 10.14456/rhpc9j.2020.32
14 10.14456/rhpc9j.2020.31
15 10.14456/rhpc9j.2020.30
16 10.14456/rhpc9j.2020.29
17 10.14456/rhpc9j.2020.28
18 10.14456/rhpc9j.2020.27
19 10.14456/rhpc9j.2020.26
20 10.14456/rhpc9j.2020.25
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/rhpc9j.2020.24
22 10.14456/rhpc9j.2020.23
23 10.14456/rhpc9j.2020.22
24 10.14456/rhpc9j.2020.21
25 10.14456/rhpc9j.2020.20
26 10.14457/CMU.the.2001.486
27 10.14457/CMU.the.2001.485
28 10.14457/CMU.the.2000.343
29 10.14457/CMU.the.2001.484
30 10.14457/CMU.the.2000.342
31 10.14457/CMU.the.2001.483
32 10.14457/CMU.the.2000.341
33 10.14457/CMU.the.2000.340
34 10.14457/CMU.the.2001.482
35 10.14457/CMU.the.2000.339
36 10.14457/CMU.the.2001.481
37 10.14457/CMU.the.2000.338
38 10.14457/CMU.the.2001.480
39 10.14457/CMU.the.2001.479
40 10.14457/CMU.the.2001.478