รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/TU.the.2020.101
2 10.14457/TU.the.2020.100
3 10.14457/TU.the.2020.99
4 10.14457/TU.the.2019.1487
5 10.14457/TU.the.2019.1486
6 10.14457/TU.the.2019.1485
7 10.14457/TU.the.2019.1484
8 10.14457/TU.the.2019.1483
9 10.14457/TU.the.2019.1482
10 10.14457/TU.the.2019.1481
11 10.14457/TU.the.2020.103
12 10.14457/TU.the.2019.1479
13 10.14457/TU.the.2020.102
14 10.14457/TU.the.2019.1480
15 10.14457/VRU.the.2019.1
16 10.14457/VRU.the.2018.4
17 10.14457/VRU.the.2018.3
18 10.14457/VRU.the.2018.2
19 10.14457/VRU.the.2018.1
20 10.14456/itjemast.2021.116
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/itjemast.2021.115
22 10.14456/itjemast.2021.125
23 10.14456/itjemast.2021.114
24 10.14456/itjemast.2021.113
25 10.14456/itjemast.2021.117
26 10.14456/itjemast.2021.118
27 10.14456/itjemast.2021.120
28 10.14456/itjemast.2021.122
29 10.14456/itjemast.2021.121
30 10.14456/itjemast.2021.110
31 10.14456/itjemast.2021.123
32 10.14456/itjemast.2021.109
33 10.14456/itjemast.2021.119
34 10.14456/itjemast.2021.111
35 10.14456/itjemast.2021.112
36 10.14456/itjemast.2021.124
37 10.14456/itjemast.2021.126
38 10.14456/itjemast.2021.108
39 10.14456/itjemast.2021.107
40 10.14456/itjemast.2021.106