รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/iarj.2022.159
2 10.14456/jsasr.2022.46
3 10.14457/NIDA.the.2009.147
4 10.14457/NIDA.the.2008.168
5 10.14457/NIDA.the.2009.146
6 10.14457/NIDA.the.2009.145
7 10.14457/NIDA.the.2008.167
8 10.14457/NIDA.the.2008.166
9 10.14456/jarst.2022.22
10 10.14456/jarst.2022.21
11 10.14456/iarj.2022.158
12 10.14457/TU.the.2020.1398
13 10.14457/TU.the.2020.1397
14 10.14457/TU.the.2021.1021
15 10.14457/TU.the.2021.1020
16 10.14457/TU.the.2021.1019
17 10.14457/TU.the.2021.1018
18 10.14457/TU.the.2021.1017
19 10.14457/TU.the.2021.1016
20 10.14457/TU.the.2021.1015
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/TU.the.2021.1014
22 10.14457/TU.the.2021.1013
23 10.14457/TU.the.2021.1012
24 10.14457/TU.the.2021.1011
25 10.14457/TU.the.2022.13
26 10.14457/TU.the.2021.1010
27 10.14457/TU.the.2022.12
28 10.14457/TU.the.2021.1009
29 10.14457/TU.the.2022.10
30 10.14457/TU.the.2022.11
31 10.14457/TU.the.2021.1006
32 10.14457/TU.the.2021.1005
33 10.14457/TU.the.2021.1004
34 10.14457/TU.the.2021.1003
35 10.14457/TU.the.2021.1008
36 10.14457/TU.the.2021.1007
37 10.14456/easr.2022.73
38 10.14457/TU.the.2021.1002
39 10.14457/TU.the.2021.995
40 10.14457/TU.the.2021.1001