รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/dcj.2020.32
2 10.14456/dcj.2020.25
3 10.14456/dcj.2020.33
4 10.14456/dcj.2020.22
5 10.14456/dcj.2020.35
6 10.14456/dcj.2020.26
7 10.14456/dcj.2020.34
8 10.14456/dcj.2020.24
9 10.14456/dcj.2020.36
10 10.14456/dcj.2020.28
11 10.14456/dcj.2020.23
12 10.14456/dcj.2020.27
13 10.14456/dcj.2020.30
14 10.14456/dcj.2020.31
15 10.14456/dcj.2020.29
16 10.14457/SDU.res.2013.80
17 10.14457/SDU.res.2013.79
18 10.14457/SDU.res.2015.119
19 10.14457/SDU.res.2015.118
20 10.14457/SDU.res.2010.12
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/SDU.res.2016.91
22 10.14457/SDU.res.2013.78
23 10.14457/SDU.res.2009.15
24 10.14457/SDU.res.2011.37
25 10.14457/SDU.res.2012.42
26 10.14457/SDU.res.2014.112
27 10.14457/SDU.res.2014.111
28 10.14457/SDU.res.2011.36
29 10.14457/CU.the.2005.1595
30 10.14457/TU.the.2019.414
31 10.14457/TU.the.2019.413
32 10.14457/TU.the.2019.412
33 10.14457/TU.the.2019.411
34 10.14457/TU.the.2019.410
35 10.14457/TU.the.2019.409
36 10.14457/TU.the.2019.408
37 10.14457/TU.the.2019.407
38 10.14457/TU.the.2019.406
39 10.14457/TU.the.2019.405
40 10.14457/TU.the.2019.404