รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/educu.2021.59
2 10.14456/educu.2021.58
3 10.14456/educu.2021.57
4 10.14456/educu.2021.56
5 10.14456/educu.2021.55
6 10.14456/educu.2021.54
7 10.14456/educu.2021.53
8 10.14456/educu.2021.52
9 10.14456/educu.2021.51
10 10.14456/educu.2021.50
11 10.14456/educu.2021.49
12 10.14456/educu.2021.48
13 10.14456/educu.2021.47
14 10.14456/educu.2021.46
15 10.14456/educu.2021.45
16 10.14456/ssa.2021.15
17 10.14456/ssa.2021.14
18 10.14456/ssa.2021.13
19 10.14456/ssa.2021.12
20 10.14456/ssa.2021.11
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/ssa.2021.10
22 10.14456/ssa.2021.9
23 10.14456/ssa.2021.8
24 10.14457/CU.the.1998.166
25 10.14457/CU.the.1998.165
26 10.14457/CU.the.1998.164
27 10.14457/CU.the.1998.163
28 10.14457/CU.the.1998.162
29 10.14457/CU.the.1997.429
30 10.14457/CU.the.1998.161
31 10.14457/CU.the.1998.160
32 10.14457/CU.the.1997.428
33 10.14457/CU.the.1998.159
34 10.14457/CU.the.1998.158
35 10.14457/CU.the.1998.157
36 10.14457/CU.the.1998.156
37 10.14457/CU.the.1998.155
38 10.14457/TU.the.2020.371
39 10.14456/taj.2019.3
40 10.14456/taj.2019.2