รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/CU.the.2006.1999
2 10.14457/CU.the.2006.1997
3 10.14457/CU.the.2006.1996
4 10.14457/CU.the.2006.1995
5 10.14457/CU.the.2006.1994
6 10.14457/CU.the.2006.1993
7 10.14457/CU.the.2006.1992
8 10.14457/CU.the.2006.1991
9 10.14457/CU.the.2006.1990
10 10.14457/CU.the.2006.1989
11 10.14457/CU.the.2006.1988
12 10.14457/CU.the.2006.1987
13 10.14457/CU.the.2006.1998
14 10.14457/CU.the.2006.1984
15 10.14457/CU.the.2006.1983
16 10.14457/CU.the.2006.1982
17 10.14457/CU.the.2006.1981
18 10.14457/CU.the.2006.1980
19 10.14457/CU.the.2006.1986
20 10.14457/CU.the.2006.1979
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CU.the.2006.1978
22 10.14457/CU.the.2006.1985
23 10.14457/CU.the.2006.1977
24 10.14457/CU.the.2006.1976
25 10.14457/CU.the.2006.1975
26 10.14457/CU.the.2006.1974
27 10.14457/CU.the.2006.1973
28 10.14457/CU.the.2006.1972
29 10.14457/CU.the.2006.1971
30 10.14457/CU.the.2006.1970
31 10.14457/CU.the.2006.1969
32 10.14457/CU.the.2006.1968
33 10.14457/CU.the.2006.1967
34 10.14457/CU.the.2006.1966
35 10.14457/CU.the.2006.1965
36 10.14457/CU.the.2006.1964
37 10.14457/CU.the.2006.1963
38 10.14457/CU.the.2006.1962
39 10.14457/CU.the.2006.1961
40 10.14457/CU.the.2006.1960