รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/sujthai.2019.50
2 10.14456/sujthai.2019.45
3 10.14456/sujthai.2019.46
4 10.14456/sujthai.2019.49
5 10.14456/sujthai.2019.51
6 10.14456/sujthai.2019.47
7 10.14456/sujthai.2019.43
8 10.14456/sujthai.2019.42
9 10.14456/sujthai.2019.44
10 10.14456/sujthai.2019.48
11 10.14456/sujthai.2019.52
12 10.14457/SDU.res.2019.30
13 10.14457/SDU.res.2019.29
14 10.14457/SDU.res.2019.28
15 10.14457/SDU.res.2019.27
16 10.14457/SDU.res.2019.26
17 10.14457/SDU.res.2019.25
18 10.14457/SDU.res.2019.24
19 10.14457/SDU.res.2018.87
20 10.14457/SDU.res.2019.23
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/SDU.res.2019.22
22 10.14457/SDU.res.2019.21
23 10.14457/SDU.res.2019.20
24 10.14457/SDU.res.2019.19
25 10.14457/SDU.res.2018.86
26 10.14457/SDU.res.2018.85
27 10.14457/SDU.res.2019.18
28 10.14457/SDU.res.2019.17
29 10.14457/SDU.res.2018.84
30 10.14457/SDU.res.2018.83
31 10.14457/SDU.res.2019.16
32 10.14457/SDU.res.2019.15
33 10.14457/SDU.res.2019.14
34 10.14457/SDU.res.2018.82
35 10.14457/SDU.res.2019.13
36 10.14457/SDU.res.2018.81
37 10.14457/SDU.res.2019.12
38 10.14456/kaj.2020.14
39 10.14456/kaj.2020.4
40 10.14456/kaj.2020.2