การขอรับบริการรหัส DOI

การขอรับบริการรหัส DOI

การขอรับบริการรหัส DOI จาก วช. ซึ่งสามารถขอรับบริการได้ 3 วิธี ดังนี้ การขอรับบริการผ่านระบบ DRIC การขอรับบริการผ่านเว็บไซต์โดยใช้ Excel File และการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์โดยใช้ Web Form

 1. การขอรับบริการผ่านระบบ DRIC

          โดยผู้ขอรับบริการรหัส DOI จัดส่งเอกสารดิจิทัล ได้แก่ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ให้ศูนย์สารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (Digital Research Information Center : DRIC) ซึ่งเอกสารที่จัดส่งจะถูกนำไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับระบบ DRIC ตามหน้าจอหลักเว็บไซต์ http://www.dric.nrct.go.th

เมื่อตรวจสอบแล้ว  หากเอกสารไม่ซ้ำจะทำการบันทึกรายการเมทาดาทาที่สำคัญที่ต้องใช้ในการออกรหัส DOI ได้แก่

1. ผู้สร้างสรรค์ผลงาน (Creator)

2. ชื่อเรื่อง (Title)

3. คำสำคัญ (Keywords)  

4. ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน (Contributor)

5. สถานที่พิมพ์ (Publisher place)

6. สำนักพิมพ์ (Publisher)

7. ประเภททรัพยากร (Type)

8. ปีที่พิมพ์ (Year)

9. ที่อยู่ของไฟล์/เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต (URL)

เมื่อบันทึกรายการเมทาดาทาแล้ว จึงดำเนินการแนบเอกสาร Full text, Abstract เข้าระบบ DRIC  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับระบบการออกรหัส DOI ในหน้าหลักของระบบ NRCT’s Local Handle System ไปที่เมนูจัดการข้อมูลภายใน ไปที่ นำเข้าข้อมูลจาก DRIC จะแสดงรายการข้อมูลเมทาดาทา ซึ่งสามารถนำมาออกรหัส DOI ได้

2. การขอรับบริการผ่านเว็บไซต์โดยใช้ Excel File

               การขอรับบริการผ่านเว็บไซต์โดยใช้ Excel File เหมาะสำหรับการขอรับรหัส DOI คราวละหลายรายการ  โดยผู้ขอรับบริการรหัส DOI จะต้องสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ http://doi.nrct.go.th/doidc  จะปรากฏหน้าจอ เข้าสู่ระบบการใช้งาน DOI  DATA  IMPORT

                         - คลิกที่เมนูสมัครใช้บริการจะปรากฏหน้าจอ ลงทะเบียน

                         - เลือก ลงทะเบียนตามประเภทเอกสาร (งานวิจัย/วิทยานิพนธ์วารสาร) ที่ต้องการขอรับรหัส DOI กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         - เครื่องหมาย *  แสดงว่าจะต้องระบุข้อมูล

                         - คลิกลงทะเบียน

                         - เจ้าหน้าที่เข้ามาอนุมัติการเป็นสมาชิกในระบบ  หลังการอนุมัติแล้วระบบจะส่งอีเมล์แจ้งผลกลับไปยังผู้สมัครสมาชิกทราบ หากไม่อนุมัติจะระบุเหตุผลให้ทราบด้วย

                    - Login เข้าสู่การใช้งานหน้าหลัก 

                    - คลิกที่เมนู นำเข้าข้อมูล

                         - ผู้ขอรับบริการ download ไฟล์ต้นแบบ csv
                         - เปิดไฟล์จะปรากฏข้อมูล
 
                         - กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์  ทั้งนี้รายละเอียดในไฟล์ต้นแบบ csv ของเอกสารงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ จะต่างจากไฟล์ต้นแบบ csv ของวารสาร

                         - สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จาก เมนูรายละเอียดการนำเข้าข้อมูล
                         - เมื่อกรอกรายละเอียดสมบูรณ์แล้ว ให้ Upload ไฟล์ข้อมูล CSV เข้าระบบ ระบบจะดำเนินการตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ Upload ไฟล์ข้อมูลตรวจสอบข้อมูล  ยืนยันข้อมูล จนกระทั่งระบบรายงานว่า สำเร็จ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งเข้ามาในระบบ NRCT’s Local Handle System เพื่อรอการออกรหัส DOI โดยเจ้าหน้าที่ ตามลำดับ

3. การขอรับบริการผ่านเว็บไซต์โดยใช้ Web Form

                การขอรับบริการโดยวิธีนี้ ผู้ขอรับบริการจะต้องกรอกข้อมูลผ่าน Web Form  เพื่อขอรับรหัส DOI ทีละรายการ โดยจะต้องสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ http://doi.nrct.go.th  ซึ่งขั้นตอนประกอบด้วย การสมัครสมาชิก การกรอกรายการเมทาดาทา การนำเข้าข้อมูล และ Upload file เข้าระบบ