รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/KU.res.2018.289
42 10.14457/KU.res.2018.288
43 10.14457/KU.res.2018.287
44 10.14457/KU.res.2018.286
45 10.14457/KU.res.2018.285
46 10.14457/KU.res.2018.284
47 10.14457/KU.res.2018.283
48 10.14457/KU.res.2018.282
49 10.14457/KU.res.2018.281
50 10.14457/KU.res.2018.280
51 10.14457/KU.res.2018.279
52 10.14457/KU.res.2018.278
53 10.14457/KU.res.2018.277
54 10.14457/KU.res.2018.276
55 10.14457/KU.res.2018.275
56 10.14457/KU.res.2018.274
57 10.14457/KU.res.2018.273
58 10.14457/KU.res.2018.272
59 10.14457/KU.res.2018.271
60 10.14457/KU.res.2018.270
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/KU.res.2018.269
62 10.14457/KU.res.2018.268
63 10.14457/KU.res.2018.267
64 10.14457/KU.res.2018.266
65 10.14457/KU.res.2018.265
66 10.14457/KU.res.2018.264
67 10.14457/KU.res.2018.263
68 10.14457/KU.res.2018.262
69 10.14457/KU.res.2018.261
70 10.14457/KU.res.2018.260
71 10.14457/KU.res.2018.259
72 10.14457/KU.res.2018.258
73 10.14457/KU.res.2018.257
74 10.14457/KU.res.2018.256
75 10.14457/KU.res.2018.255
76 10.14457/KU.res.2018.254
77 10.14457/KU.res.2018.253
78 10.14457/KU.res.2018.252
79 10.14456/rjes.2020.13
80 10.14456/rjes.2020.12