รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/jsasr.2023.23
42 10.14456/easr.2023.15
43 10.14456/bei.2023.6
44 10.14456/bei.2023.5
45 10.14456/jirgs.2022.35
46 10.14456/jirgs.2022.34
47 10.14456/jirgs.2022.33
48 10.14456/aamr.2022.25
49 10.14457/NIDA.the.2022.2
50 10.14457/NIDA.the.2018.105
51 10.14456/jsasr.2023.22
52 10.14456/jsasr.2023.21
53 10.14456/nrru-rdi.2023.15
54 10.14456/nrru-rdi.2023.14
55 10.14456/nrru-rdi.2023.13
56 10.14456/nrru-rdi.2023.12
57 10.14456/nrru-rdi.2023.11
58 10.14456/nrru-rdi.2023.10
59 10.14456/nrru-rdi.2023.9
60 10.14456/nrru-rdi.2023.8
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14456/nrru-rdi.2023.7
62 10.14456/nrru-rdi.2023.6
63 10.14456/nrru-rdi.2023.5
64 10.14456/nrru-rdi.2023.3
65 10.14456/nrru-rdi.2023.4
66 10.14456/nrru-rdi.2023.2
67 10.14456/nrru-rdi.2023.1
68 10.14456/kmuttrd.2023.5
69 10.14456/kmuttrd.2023.4
70 10.14456/kmuttrd.2023.3
71 10.14456/kmuttrd.2023.2
72 10.14456/kmuttrd.2023.1
73 10.14456/easr.2023.14
74 10.14456/easr.2023.13
75 10.14457/TU.the.2017.1755
76 10.14456/tujournal.2023.10
77 10.14456/tujournal.2023.9
78 10.14456/tujournal.2023.8
79 10.14456/tujournal.2023.7
80 10.14456/tujournal.2023.6