รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/taj.2019.1
42 10.12755/NRCT.res.2020.1
43 10.14456/educu.2021.44
44 10.14456/educu.2021.43
45 10.14456/educu.2021.42
46 10.14456/educu.2021.41
47 10.14456/educu.2021.40
48 10.14457/CU.the.1984.32
49 10.14457/CU.the.1978.8
50 10.14457/CU.the.1980.13
51 10.14457/CU.the.1975.3
52 10.14456/stou-j-agri.2021.8
53 10.14456/stou-j-agri.2021.7
54 10.14456/stou-j-agri.2021.6
55 10.14456/stou-j-agri.2021.5
56 10.14456/stou-j-agri.2021.4
57 10.14456/stou-j-agri.2021.3
58 10.14456/stou-j-agri.2021.2
59 10.14456/stou-j-agri.2021.1
60 10.14456/educu.2021.39
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14456/educu.2021.38
62 10.14456/educu.2021.37
63 10.14456/educu.2021.36
64 10.14456/educu.2021.35
65 10.14456/educu.2021.34
66 10.14456/educu.2021.33
67 10.14456/educu.2021.32
68 10.14456/educu.2021.31
69 10.14456/educu.2021.30
70 10.14456/educu.2021.29
71 10.14456/educu.2021.28
72 10.14456/educu.2021.27
73 10.14456/educu.2021.26
74 10.14456/educu.2021.25
75 10.14456/educu.2021.24
76 10.14456/educu.2021.23
77 10.14456/educu.2021.22
78 10.14456/educu.2021.21
79 10.14456/educu.2021.20
80 10.14456/educu.2021.19