รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/bdm.2021.18
42 10.14456/bdm.2021.17
43 10.14456/bdm.2021.16
44 10.14456/bdm.2021.15
45 10.14456/bdm.2021.14
46 10.14456/bdm.2021.13
47 10.14456/bdm.2021.12
48 10.14456/bdm.2021.11
49 10.14456/bdm.2021.10
50 10.14456/bdm.2021.9
51 10.14456/bdm.2021.8
52 10.14456/bdm.2021.7
53 10.14456/bdm.2021.6
54 10.14456/bdm.2021.5
55 10.14456/bdm.2021.4
56 10.14456/bdm.2021.3
57 10.14456/bdm.2021.2
58 10.14456/bdm.2021.1
59 10.14457/TU.the.2020.834
60 10.14457/TU.the.2020.840
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/TU.the.2020.839
62 10.14457/TU.the.2020.833
63 10.14457/TU.the.2020.832
64 10.14457/TU.the.2020.838
65 10.14457/TU.the.2020.837
66 10.14457/TU.the.2020.836
67 10.14457/TU.the.2020.831
68 10.14457/TU.the.2020.830
69 10.14457/TU.the.2020.835
70 10.14457/TU.the.2020.829
71 10.14456/amjam.2021.54
72 10.14456/amjam.2021.53
73 10.14456/amjam.2021.52
74 10.14456/amjam.2021.51
75 10.14456/amjam.2021.50
76 10.14456/amjam.2021.49
77 10.14456/amjam.2021.48
78 10.14456/amjam.2021.47
79 10.14456/amjam.2021.46
80 10.14456/amjam.2021.45