รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/TU.the.2019.403
42 10.14457/TU.the.2019.402
43 10.14457/TU.the.2019.401
44 10.14457/TU.the.2019.400
45 10.14457/TU.the.2019.399
46 10.14457/TU.the.2019.398
47 10.14456/scitechasia.2020.39
48 10.14456/scitechasia.2020.38
49 10.14456/scitechasia.2020.37
50 10.14456/scitechasia.2020.36
51 10.14456/scitechasia.2020.35
52 10.14456/scitechasia.2020.34
53 10.14456/scitechasia.2020.33
54 10.14456/scitechasia.2020.32
55 10.14456/scitechasia.2020.31
56 10.14456/scitechasia.2020.30
57 10.14456/scitechasia.2020.29
58 10.14456/jphd.2020.5
59 10.14456/jphd.2020.15
60 10.14456/jphd.2020.4
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14456/jphd.2020.1
62 10.14456/jphd.2020.8
63 10.14456/jphd.2020.6
64 10.14456/jphd.2020.12
65 10.14456/jphd.2020.3
66 10.14456/jphd.2020.10
67 10.14456/jphd.2020.7
68 10.14456/jphd.2020.9
69 10.14456/jphd.2020.2
70 10.14456/jphd.2020.13
71 10.14456/jphd.2020.11
72 10.14456/jphd.2020.14
73 10.14457/CU.the.2005.1594
74 10.14457/CU.the.2005.1593
75 10.14457/CU.the.2005.1592
76 10.14457/CU.the.2005.1591
77 10.14457/CU.the.2005.1590
78 10.14457/CU.the.2005.1589
79 10.14457/CU.the.2005.1588
80 10.14457/CU.the.2005.1587