รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/vmj.2023.23
42 10.14456/psruhss.2023.43
43 10.14456/psruhss.2023.42
44 10.14456/psruhss.2023.41
45 10.14456/psruhss.2023.40
46 10.14456/psruhss.2023.39
47 10.14456/tjst.2021.52
48 10.14456/tjst.2021.51
49 10.14456/tjst.2021.50
50 10.14456/tjst.2021.49
51 10.14456/tjst.2021.48
52 10.14456/tjst.2021.47
53 10.14456/tjst.2021.46
54 10.14456/tjst.2021.45
55 10.14456/tjst.2021.44
56 10.14456/tjst.2021.43
57 10.14456/tjst.2021.42
58 10.14456/tjst.2021.41
59 10.14456/tjst.2021.40
60 10.14457/TU.the.2022.1484
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/TU.the.2022.1483
62 10.14457/TU.the.2022.1482
63 10.14457/TU.the.2022.1481
64 10.14457/TU.the.2020.1477
65 10.14457/TU.the.2021.1274
66 10.14457/TU.the.2020.1476
67 10.14457/TU.the.2020.1475
68 10.14457/TU.the.2020.1474
69 10.14457/TU.the.2020.1473
70 10.14457/TU.the.2020.1472
71 10.14457/TU.the.2020.1471
72 10.14457/TU.the.2022.1480
73 10.14457/RMUTK.the.2011.4
74 10.14457/RMUTK.the.2011.3
75 10.12755/MWIT.fas.2022.5
76 10.12755/MWIT.fas.2022.4
77 10.12755/MWIT.fas.2022.3
78 10.12755/MWIT.fas.2022.2
79 10.12755/MWIT.fas.2022.1
80 10.14456/thdentphj.2023.10