รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/MU.res.2017.32
42 10.14457/MU.res.1998.12
43 10.14457/MU.res.1997.6
44 10.14457/MU.res.2005.37
45 10.14457/MU.res.2017.31
46 10.14457/MU.res.2018.14
47 10.14457/MU.res.2012.51
48 10.14457/MU.res.2015.66
49 10.14457/MU.res.2013.61
50 10.14457/MU.res.2011.41
51 10.14457/MU.res.2018.13
52 10.14457/MU.res.2011.40
53 10.14457/MU.res.2016.19
54 10.14457/MU.res.2016.18
55 10.14457/MU.res.2017.30
56 10.14457/MU.res.2012.50
57 10.14457/MU.res.2018.12
58 10.14457/MU.res.2013.60
59 10.14457/MU.res.2015.65
60 10.14457/MU.res.2013.59
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/MU.res.2001.16
62 10.14457/MU.res.2013.58
63 10.14457/MU.res.2011.39
64 10.14457/MU.res.2015.64
65 10.14457/MU.res.2011.38
66 10.14457/MU.res.2013.57
67 10.14457/MU.res.2013.56
68 10.14457/MU.res.2011.37
69 10.14457/MU.res.2014.27
70 10.14457/MU.res.2011.36
71 10.14457/MU.res.2016.17
72 10.14457/MU.res.2014.26
73 10.14457/MU.res.2013.55
74 10.14457/MU.res.2009.116
75 10.14457/MU.res.2011.35
76 10.14457/MU.res.1997.5
77 10.14457/MU.res.2015.63
78 10.14457/MU.res.2013.54
79 10.14457/MU.res.2002.30
80 10.14457/MU.res.2013.53