รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/ssa.2019.23
42 10.14456/ssa.2019.18
43 10.14456/kaj.2019.86
44 10.14456/kaj.2019.98
45 10.14456/kaj.2019.89
46 10.14456/kaj.2019.88
47 10.14456/kaj.2019.97
48 10.14456/kaj.2019.94
49 10.14456/kaj.2019.81
50 10.14456/kaj.2019.91
51 10.14456/kaj.2019.96
52 10.14456/kaj.2019.84
53 10.14456/kaj.2019.99
54 10.14456/kaj.2019.83
55 10.14456/kaj.2019.93
56 10.14456/kaj.2019.100
57 10.14456/kaj.2019.82
58 10.14456/kaj.2019.92
59 10.14456/kaj.2019.90
60 10.14456/kaj.2019.87
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14456/kaj.2019.85
62 10.14456/kaj.2019.95
63 10.14457/TU.the.2014.662
64 10.14457/TU.the.2014.661
65 10.14457/TU.the.2018.438
66 10.14457/TU.the.2018.437
67 10.14457/TU.the.2018.436
68 10.14457/TU.the.2018.435
69 10.14457/TU.the.2018.444
70 10.14457/TU.the.2018.443
71 10.14457/TU.the.2018.442
72 10.14457/TU.the.2018.434
73 10.14457/TU.the.2014.659
74 10.14457/TU.the.2018.433
75 10.14457/TU.the.2018.441
76 10.14457/TU.the.2014.660
77 10.14457/TU.the.2018.440
78 10.14457/TU.the.2018.439
79 10.14456/tujournal.2019.9
80 10.14456/tujournal.2019.15