รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/KU.res.2019.53
42 10.14457/KU.res.2019.52
43 10.14457/KU.res.2019.51
44 10.14457/KU.res.2019.50
45 10.14457/KU.res.2019.49
46 10.14457/KU.res.2019.48
47 10.14457/KU.res.2019.47
48 10.14457/KU.res.2019.46
49 10.14457/KU.res.2019.45
50 10.14457/KU.res.2019.44
51 10.14457/KU.res.2019.43
52 10.14457/KU.res.2019.42
53 10.14457/KU.res.2019.41
54 10.14457/KU.res.2019.40
55 10.14457/KU.res.2019.39
56 10.14457/KU.res.2019.38
57 10.14457/KU.res.2019.37
58 10.14457/KU.res.2019.36
59 10.14457/KU.res.2019.35
60 10.14457/KU.res.2019.34
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/KU.res.2019.33
62 10.14457/KU.res.2019.32
63 10.14457/KU.res.2019.31
64 10.14457/KU.res.2019.30
65 10.14457/KU.res.2019.29
66 10.14457/KU.res.2019.28
67 10.14457/KU.res.2019.27
68 10.14457/KU.res.2019.26
69 10.14457/KU.res.2019.25
70 10.14457/KU.res.2019.24
71 10.14457/KU.res.2019.23
72 10.14457/KU.res.2019.22
73 10.14457/KU.res.2019.21
74 10.14457/KU.res.2019.20
75 10.14457/KU.res.2019.19
76 10.14457/KU.res.2019.18
77 10.14457/KU.res.2019.17
78 10.14457/KU.res.2019.16
79 10.14457/KU.res.2019.15
80 10.14457/KU.res.2019.14