รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/TU.the.2018.930
42 10.14457/TU.the.2018.929
43 10.14457/TU.the.2018.928
44 10.14457/TU.the.2018.927
45 10.14457/TU.the.2018.926
46 10.14457/TU.the.2018.939
47 10.14457/TU.the.2018.938
48 10.14457/TU.the.2018.925
49 10.14457/TU.the.2018.924
50 10.14457/TU.the.2018.937
51 10.14457/TU.the.2018.936
52 10.14457/TU.the.2018.923
53 10.14457/TU.the.2018.935
54 10.14457/TU.the.2018.922
55 10.14457/TU.the.2018.934
56 10.14457/TU.the.2018.921
57 10.14457/TU.the.2018.933
58 10.14457/CU.the.2009.2105
59 10.14456/bsru-husocj.2019.9
60 10.14456/bsru-husocj.2019.8
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14456/bsru-husocj.2019.10
62 10.14456/bsru-husocj.2019.6
63 10.14456/bsru-husocj.2019.5
64 10.14456/bsru-husocj.2019.4
65 10.14456/bsru-husocj.2019.3
66 10.14456/bsru-husocj.2019.2
67 10.14456/bsru-husocj.2019.1
68 10.14456/bsru-husocj.2019.7
69 10.14456/bsru-husocj.2018.3
70 10.14456/bsru-husocj.2018.13
71 10.14456/bsru-husocj.2018.15
72 10.14456/bsru-husocj.2018.5
73 10.14456/bsru-husocj.2018.11
74 10.14456/bsru-husocj.2018.6
75 10.14456/bsru-husocj.2018.12
76 10.14456/bsru-husocj.2018.8
77 10.14456/bsru-husocj.2018.16
78 10.14456/bsru-husocj.2018.17
79 10.14456/bsru-husocj.2018.1
80 10.14456/bsru-husocj.2018.14