รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/kaj.2020.8
42 10.14456/kaj.2020.16
43 10.14456/kaj.2020.9
44 10.14456/kaj.2020.17
45 10.14456/kaj.2020.5
46 10.14456/kaj.2020.6
47 10.14456/kaj.2020.13
48 10.14456/kaj.2020.3
49 10.14456/kaj.2020.12
50 10.14456/kaj.2020.18
51 10.14456/kaj.2020.15
52 10.14456/kaj.2020.7
53 10.14456/kaj.2020.10
54 10.14456/kaj.2020.11
55 10.14456/kaj.2020.1
56 10.14457/TU.the.2018.1462
57 10.14457/TU.the.2018.1461
58 10.14457/TU.the.2018.1460
59 10.14457/TU.the.2018.1456
60 10.14457/TU.the.2018.1459
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/TU.the.2018.1458
62 10.14457/TU.the.2018.1455
63 10.14457/TU.the.2018.1457
64 10.14457/TU.the.2018.1454
65 10.14457/TU.the.2018.1453
66 10.14457/TU.the.2018.1452
67 10.14457/CMU.the.2011.486
68 10.14457/CMU.the.2011.485
69 10.14457/CMU.the.2011.484
70 10.14457/CMU.res.2011.570
71 10.14457/CMU.res.2011.569
72 10.14457/CMU.res.2011.568
73 10.14457/CMU.res.2011.567
74 10.14457/CMU.res.2011.566
75 10.14457/CMU.res.2011.565
76 10.14457/CMU.res.2011.564
77 10.14457/CMU.res.2011.563
78 10.14457/CMU.res.2011.562
79 10.14457/CMU.res.2011.561
80 10.14457/SDU.res.2019.11