รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/TU.the.2021.994
42 10.14457/TU.the.2021.993
43 10.14457/TU.the.2021.1000
44 10.14457/TU.the.2021.999
45 10.14457/TU.the.2021.998
46 10.14457/TU.the.2021.997
47 10.14457/TU.the.2021.996
48 10.14457/TU.the.2021.992
49 10.14457/TU.the.2021.991
50 10.14456/jstel.2022.18
51 10.14456/rjsh.2022.17
52 10.14456/rjsh.2022.16
53 10.14456/rjsh.2022.15
54 10.14456/rjsh.2022.14
55 10.14456/rjsh.2022.13
56 10.14456/rjsh.2022.12
57 10.14456/rjsh.2022.11
58 10.14456/rjsh.2022.10
59 10.14457/TU.the.2021.990
60 10.14457/TU.the.2021.989
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/TU.the.2021.988
62 10.14456/lsej.2022.36
63 10.14456/lsej.2022.35
64 10.14456/tureview.2022.13
65 10.14456/tureview.2022.12
66 10.14456/tureview.2022.11
67 10.14456/fbms.2020.29
68 10.14456/fbms.2020.28
69 10.14456/fbms.2020.27
70 10.14456/fbms.2020.26
71 10.14456/fbms.2020.25
72 10.14456/fbms.2020.24
73 10.14456/fbms.2020.23
74 10.14456/fbms.2020.22
75 10.14456/fbms.2020.21
76 10.14456/fbms.2020.20
77 10.14456/fbms.2020.19
78 10.14456/fbms.2020.18
79 10.14456/fbms.2020.17
80 10.14456/fbms.2020.16