วช.กับดีโอไอ

การบริหารจัดการระบบ NRCT’s Local Handle System

                การออกรหัส DOI มีเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ระบบ Handle ดังนั้น วช. ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) โดยให้ชื่อว่า ระบบ NRCT’s Local Handle System เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลเมทาดาทา ดูแลไฟล์เอกสารดิจิทัล และสร้างรหัส DOI รวมทั้งทำการส่งข้อมูลเมทาดาทาทุกรายการที่มีการสร้างรหัส DOI ให้กับ Data Cite เพื่อให้ไฟล์เอกสารดิจิทัลทุกไฟล์สามารถถูกเรียก และเข้าถึงได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ระบบ NRCT’s Local Handle System ประกอบด้วยระบบย่อยภายในต่างๆ  ดังนี้

          1. ระบบบริหารจัดการ DOI ได้แก่ การสร้างรหัส DOI การปรับปรุงข้อมูล DOI  การลบรายการ DOI การจัดการข้อมูล Prefix การจัดการข้อมูล Suffix การนำเข้ามูลผ่านระบบ Digital Research Information Center (DRIC) ได้แก่ การลงรายการสารสนเทศรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ บันทึกรายการเมทาดาทาที่สำคัญ เพื่อใช้กับระบบ DOI สามารถแนบเอกสาร Full text, Abstract รองรับข้อมูลแบบ MARC 21 และเชื่อมต่อกับระบบการออกรหัส DOI ได้ การบริหารจัดการผู้ใช้งาน ได้แก่ การเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน กําหนดกลุ่มของผู้ใช้ กําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ บันทึกการเข้าใช้งานของผู้ใช้ แสดงรายงานการเข้าใช้งานของผู้ใช้ เมนูการทำงานของผู้ใช้ที่สอดคล้องกับสิทธิ์ของผู้ใช้ ปรับสถานะของผู้ใช้

          2. ระบบเชื่อมต่อ Registration Agency (Synchronization) เพื่อส่งชุดข้อมูลเมทาดาทาหรือส่งคำสั่งปรับปรุงเมทาดาทาไปยัง Meta Store ของ DataCite ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลรายการของรหัส DOI ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงเมทาดาทาได้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

          3. ระบบการทำสำเนาข้อมูล (Replication) ได้แก่ การจัดการข้อมูลเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Mirror Site) การทำสำเนาข้อมูล (Replicate) ฐานข้อมูล การทำสำเนาข้อมูล (Replicate) เอกสารดิจิทัล การเชื่อมโยงกับระบบเชื่อมต่อข้อมูล Registration Agency ระบบการตรวจสอบสถานะเครื่องแม่ข่าย (Site Monitoring)

          4. ระบบการเผยแพร่ภายนอก (Public) ได้แก่ การค้นหารายการข้อมูลจากรหัส DOI ข้อมูลเมทาดาทา การอ้างถึงโดยสามารถแสดงผลในรูปแบบ Open URL, BibText, RDF XML, RIS สถิติและรายงาน

          5. การดูแลเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Mirror Site) ได้แก่ เครื่องแม่ข่ายสำรองที่ 1 (Mirror Site 1) มีการจัดทำสำเนาข้อมูลที่เครื่องแม่ข่ายสำรองในประเทศไทย เครื่องแม่ข่ายสำรองที่ 2 (Mirror Site 2) มีการจัดทำสำเนาข้อมูลที่เครื่องแม่ข่ายสำรองที่ต่างประเทศ

 

วช. เริ่มดำเนินการออกรหัส DOI ให้กับเอกสารดิจิทัลประเภทรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 รวมจำนวน 62,208 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

    l ออกรหัส DOI ให้กับรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลระบบ DRIC รวมจำนวน 53,557 รายการ ประกอบด้วยข้อมูล Full text, Abstract จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 114 หน่วย ดังนี้

           สถาบันการศึกษารัฐ  จำนวน 79 หน่วยงาน

           สถาบันการศึกษาเอกชน  จำนวน 19 หน่วยงาน

           หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐประเภทอื่นๆ และหน่วยงานเอกชน จำนวน 16 หน่วยงาน       

    l ดำเนินการอนุมัติสมาชิกที่ขอรับบริการรหัส DOI ให้กับรายงาน การวิจัยวิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.doi. nrct.go.th/doidc จำนวน 307 หน่วยงาน

           สมาชิกที่ส่งข้อมูลเข้าระบบแล้ว จำนวน 130 หน่วยงาน

           สมาชิกที่ยังได้ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบ  จำนวน 177 หน่วยงาน                            

    l ออกรหัส DOI ให้กับบทความวารสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ผ่านการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 130 หน่วยงาน  รวมรหัส DOI จำนวน 8,651 รายการ

                   lการรายงานสถิติการออกรหัส DOI ของหน่วยงานสมาชิกDataCite ที่เว็บไซต์ http://www.datacite.org/services ที่หัวข้อ DataCite Statistics คลิกที่ Statistics จะเข้ามาที่หน้า DataCite StatisticsBata จะให้รายละเอียดสถิติการออกรหัส DOI ของหน่วยงานสมาชิก เป็นที่น่ายินดีว่า วช. ดำเนินนการออกรหัส DOI ได้ถูกต้อง 100%