คณะทำงานดีโอไอ

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการระบุวัตถุดิจิทัล
อีเมล์ :   rapeeparn.c@nrct.go.th
ชื่อ - นามสกุล :   นางผกาวรรณ กองกันภัย
ตำแหน่ง :   บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :   pakawan.k@nrct.go.th
ชื่อ - นามสกุล :   นางสุทรามาศ ยะหัตตะ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   sutramat.y@nrct.go.th
ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวสุภาพ ศรีชนะ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   supap.s@nrct.go.th
ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวนภวัล คำบุญ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   noppawan.k@nrct.go.th
ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวนริสา  ตุวินันท์
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   narisa.t@nrct.go.th