คณะทำงานดีโอไอ

ชื่อ - นามสกุล :   นางสุทรามาศ ยะหัตตะ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   sutramat.y@nrct.go.th