คณะทำงานดีโอไอ

ชื่อ - นามสกุล :   นางผกาวรรณ  กองกันภัย
ตำแหน่ง :   บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :   pakawan.k@nrct.go.th
ชื่อ - นามสกุล :   นางสุทรามาศ ยะหัตตะ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   sutramat.y@nrct.go.th