เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการออกรหัส DOI

 

เมื่อต้องการรับบริการรหัส DOI หรือรับบริการเกี่ยวกับคำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับรหัส DOI ที่ดำเนินการโดย วช.  ให้ติดต่อที่ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีหน้าที่ในการออกรหัส DOI  โดยเป็นหน่วยงานภายใต้กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วส.)  

            l พัฒนาระบบบริหารและบริการ Digital Object Identifier (DOI ) 

l เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ DOI

l บริหารจัดการระบบ NRCT’s Local Handle System

l ประสานงานระบบสมาชิกกับ Registration Agency

l พัฒนาวารสาร อิเล็กทรอนิกส์สู่ระดับสากล 

l ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

l ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย