เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการออกรหัส DOI

 

เมื่อต้องการรับบริการรหัส DOI หรือรับบริการเกี่ยวกับคำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับรหัส DOI ที่ดำเนินการโดย วช.  ให้ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการออกรหัสDOI  โดยเป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (บว.)  

    (Digital Object Identifier Management Section)

l พัฒนาระบบบริหารและบริการ Digital Object Identifier (DOI ) 

l เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ DOI

l บริหารจัดการระบบ NRCT’s Local Handle System

l ประสานงานระบบสมาชิกกับ Registration Agency

l พัฒนาวารสาร อิเล็กทรอนิกส์สู่ระดับสากล 

l ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

l ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย