การ Resolve DOI

การ Resolve DOI

การ Resolve DOI หรือการสืบค้นรหัส DOI ที่ วช. ดำเนินการออกรหัสแล้วเสร็จ  นักวิจัยสามารถนำรหัส DOI ไปใช้ประโยชน์ โดย Resolve DOI จากเว็บไซต์ 3 แห่ง ดังนี้ เว็บไซต์ http://www.doi.org เว็บไซต์ http://wwwdatacite.org เว็บไซต์ http://www.doi.nrct.go.th นอกจากนี้ได้สรุปผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

1. เว็บไซต์ http://www.doi.org

การ Resolve DOI เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.doi.org

- ที่หน้าหลัก  มาที่หัวข้อ Resolve  โดยป้อนรหัส DOI  ลงในช่องว่าง  กด Enter

- กรณีนี้สามารถ Search โดยใช้รหัส DOI เท่านั้นจะต้องทราบรหัส DOI แล้วนำรหัส DOI มากรอก

- การ Resolve DOI จะ Resolve มาที่หน้าจอหน้าเว็บไซต์ DOI วช. โดยแสดงผลของระบบ Local Handel System ที่เป็นมาตรฐานของไทยมีการจัดทำอย่างได้มาตรฐานตามแนวทางสากลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีรายการเลข DOI ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ คำสำคัญและมีไฟล์ดิจิทัลให้ดาวน์โหลด

- ที่ Digital file คลิก Fulltext # 1 จะดาวน์โหลดเอกสารและแสดงข้อมูลเอกสาร

2. เว็บไซต์ http://www.datacite.org

การ Resolve DOI เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.datacite.org  เลือก FIND A DATASET

                - จะเข้ามายังหน้า FIND A DATASET จะปรากฏส่วนการ Resolve DOI

สามารถ Resolve  DOI จาก 2 ส่วน ได้แก่

                1. DOI resolver โดยกรอกรหัส DOI ลงในช่องว่าง แล้วกด SUBMIT

                2. Metadata Search โดยกรอกข้อมูล