รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/nuej.2017.12
2 10.14456/nuej.2017.11
3 10.14456/nuej.2017.10
4 10.14456/nuej.2017.9
5 10.14456/nuej.2017.8
6 10.14456/nuej.2017.7
7 10.14456/nuej.2017.6
8 10.14456/nuej.2017.5
9 10.14456/nuej.2017.4
10 10.14456/nuej.2017.3
11 10.14456/nuej.2017.2
12 10.14456/nuej.2017.1
13 10.14457/TU.the.2016.8
14 10.14457/TU.the.2016.7
15 10.14457/TU.the.2016.6
16 10.14456/vmj.2016.24
17 10.14456/vmj.2016.23
18 10.14456/vmj.2016.22
19 10.14457/CU.res.2006.46
20 10.14457/CU.res.2007.92
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CU.the.2005.432
22 10.14457/CU.the.2005.431
23 10.14457/CU.the.2005.430
24 10.14457/CU.the.2005.429
25 10.14457/CU.the.2005.428
26 10.14457/CU.the.2005.427
27 10.14457/CU.the.2005.426
28 10.14457/CU.the.2005.425
29 10.14457/CU.the.2005.424
30 10.14457/CU.the.2005.423
31 10.14457/CU.the.2005.422
32 10.14457/CU.the.2005.421
33 10.14457/CU.the.2005.420
34 10.14457/CU.the.2005.419
35 10.14457/CU.the.2005.418
36 10.14457/CU.the.2005.417
37 10.14457/CU.the.2005.416
38 10.14457/CU.the.2005.415
39 10.14457/CU.the.2005.414
40 10.14457/CU.the.2005.413