รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/kru-journal.2016.10
2 10.14456/kru-journal.2016.1
3 10.14456/kru-journal.2016.8
4 10.14456/kru-journal.2016.4
5 10.14456/kru-journal.2016.7
6 10.14456/kru-journal.2016.12
7 10.14456/kru-journal.2016.13
8 10.14456/kru-journal.2016.11
9 10.14456/kru-journal.2016.2
10 10.14456/kru-journal.2016.3
11 10.14456/kru-journal.2016.6
12 10.14456/kru-journal.2016.9
13 10.14456/kru-journal.2016.5
14 10.14455/NRCT.img.2016.273
15 10.14455/NRCT.img.2016.272
16 10.14455/NRCT.img.2016.271
17 10.14455/NRCT.img.2016.270
18 10.14455/NRCT.fas.2016.618
19 10.14455/NRCT.fas.2016.617
20 10.14455/NRCT.fas.2016.616
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14455/NRCT.fas.2016.615
22 10.14455/NRCT.fas.2016.614
23 10.14455/NRCT.fas.2016.613
24 10.14455/NRCT.fas.2016.612
25 10.14455/NRCT.fas.2016.611
26 10.14455/NRCT.fas.2016.610
27 10.14455/NRCT.fas.2016.609
28 10.14455/NRCT.img.2016.269
29 10.14455/NRCT.img.2016.268
30 10.14455/NRCT.fas.2016.608
31 10.14455/NRCT.fas.2016.607
32 10.14455/NRCT.img.2016.274
33 10.14455/NRCT.img.2016.267
34 10.14455/NRCT.img.2016.266
35 10.14455/NRCT.fas.2016.606
36 10.14455/NRCT.fas.2016.605
37 10.14455/NRCT.fas.2016.604
38 10.14455/NRCT.fas.2016.603
39 10.14455/NRCT.fas.2016.602
40 10.14455/NRCT.fas.2016.601