รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
81 10.14456/itjemast.2021.179
82 10.14456/itjemast.2021.178
83 10.14456/itjemast.2021.177
84 10.14456/itjemast.2021.176
85 10.14456/itjemast.2021.175
86 10.14456/itjemast.2021.174
87 10.14456/itjemast.2021.173
88 10.14456/itjemast.2021.172
89 10.14456/itjemast.2021.171
90 10.14456/itjemast.2021.170
91 10.14456/itjemast.2021.169
92 10.14457/CU.the.1999.177
93 10.14457/CU.the.1999.176
94 10.14457/CU.the.1999.175
95 10.14457/CU.the.1999.174
96 10.14457/CU.the.1999.173
97 10.14457/CU.the.1999.172
98 10.14457/CU.the.1999.171
99 10.14457/CU.the.1999.170
100 10.14457/CU.the.2001.297
ลำดับ รหัสดีโอไอ
101 10.14457/CU.the.2001.296
102 10.14457/CU.the.2001.295
103 10.14457/CU.the.2001.294
104 10.14457/CU.the.2001.293
105 10.14457/CU.the.2002.299
106 10.14457/CU.the.2002.298
107 10.14457/CU.the.2002.297
108 10.14457/CU.the.2002.300
109 10.14457/CU.the.2002.296
110 10.14457/CU.the.2002.295
111 10.14457/CU.the.2002.294
112 10.14457/CU.the.2002.293
113 10.14457/CU.the.2002.292
114 10.14457/CU.the.2002.291
115 10.14457/CU.the.2002.290
116 10.14457/CU.the.2003.1230
117 10.14457/CU.the.2003.1229
118 10.14457/CU.the.2003.1228
119 10.14457/CU.the.2003.1227
120 10.14457/CU.the.2003.1226