รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
81 10.14457/KKU.the.1995.51
82 10.14457/KKU.the.1995.50
83 10.14457/KKU.the.1995.49
84 10.14457/KKU.the.1995.48
85 10.14457/KKU.the.1995.47
86 10.14456/ijps.2020.7
87 10.14456/ijps.2020.8
88 10.14456/ijps.2020.12
89 10.14456/ijps.2020.11
90 10.14456/ijps.2020.9
91 10.14456/ijps.2020.10
92 10.14457/TU.res.2009.205
93 10.14457/TU.res.2009.204
94 10.14457/TU.res.2009.203
95 10.14457/TU.res.2009.202
96 10.14457/TU.res.2009.201
97 10.14457/TU.res.2009.200
98 10.14457/TU.res.2009.199
99 10.14457/CMU.res.2001.46
100 10.14457/CMU.the.2001.244
ลำดับ รหัสดีโอไอ
101 10.14457/CMU.the.2001.243
102 10.14457/CMU.the.2001.242
103 10.14457/CMU.the.2001.241
104 10.14457/CMU.the.2001.240
105 10.14457/CMU.the.2001.239
106 10.14457/CMU.the.2001.238
107 10.14457/CMU.the.2001.237
108 10.14457/CMU.the.2001.236
109 10.14457/CMU.the.2001.235
110 10.14457/CMU.the.2001.234
111 10.14457/CMU.the.2001.233
112 10.14457/CMU.the.2001.232
113 10.14457/CMU.the.2001.231
114 10.14457/CMU.the.2001.230
115 10.14457/CMU.the.2001.229
116 10.14457/CMU.the.2001.228
117 10.14457/CMU.the.2001.227
118 10.14457/CMU.the.2001.226
119 10.14457/CMU.the.2001.225
120 10.14457/CMU.the.2001.224