รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/TU.res.2009.223
2 10.14457/TU.res.2009.222
3 10.14457/TU.res.2009.221
4 10.14457/TU.res.2009.220
5 10.14457/TU.res.2009.219
6 10.14457/TU.res.2009.218
7 10.14457/TU.res.2009.217
8 10.14457/TU.res.2009.216
9 10.14457/TU.res.2009.215
10 10.14457/TU.res.2009.214
11 10.14457/TU.res.2009.213
12 10.14457/TU.res.2009.212
13 10.14457/TU.res.2009.211
14 10.14457/TU.res.2009.210
15 10.14457/TU.res.2009.209
16 10.14457/TU.res.2009.208
17 10.14457/TU.res.2009.207
18 10.14457/TU.res.2009.206
19 10.14457/SU.res.2018.31
20 10.14457/CMU.res.2018.2
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CMU.res.2017.4
22 10.14457/MU.the.2016.386
23 10.14458/NBU.the.2016.14
24 10.14458/NBU.the.2016.13
25 10.14458/NBU.the.2017.9
26 10.14458/STIU.the.2017.96
27 10.14458/STIU.the.2017.95
28 10.14458/STIU.the.2017.94
29 10.14458/STIU.the.2017.93
30 10.14458/STIU.the.2017.92
31 10.14458/STIU.the.2017.91
32 10.14458/STIU.the.2017.90
33 10.14458/STIU.the.2017.89
34 10.14458/STIU.the.2017.88
35 10.14458/STIU.the.2017.87
36 10.14458/STIU.the.2016.83
37 10.14458/STIU.the.2016.82
38 10.14458/STIU.the.2017.86
39 10.14458/STIU.the.2016.81
40 10.14458/STIU.the.2017.85