รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/ijps.2021.24
2 10.14456/ijps.2021.23
3 10.14456/ijps.2021.22
4 10.14456/ijps.2021.21
5 10.14456/ijps.2021.20
6 10.14456/ijps.2021.19
7 10.14457/CU.the.1999.204
8 10.14457/CU.the.2003.1239
9 10.14457/CU.the.2003.1238
10 10.14457/CU.the.2002.316
11 10.14457/CU.the.2002.315
12 10.14457/CU.the.2002.314
13 10.14457/CU.the.2002.313
14 10.14457/CU.the.2002.312
15 10.14457/CU.the.2002.311
16 10.14457/CU.the.2002.310
17 10.14457/CU.the.2002.309
18 10.14457/CU.the.2001.298
19 10.14457/CU.the.2002.308
20 10.14457/CU.the.2002.321
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CU.the.2002.307
22 10.14457/CU.the.2002.320
23 10.14457/CU.the.2002.319
24 10.14457/CU.the.2002.306
25 10.14457/CU.the.2002.305
26 10.14457/CU.the.2002.318
27 10.14457/CU.the.2002.304
28 10.14457/CU.the.2002.317
29 10.14457/CU.the.2002.303
30 10.14457/CU.the.2002.302
31 10.14457/CU.the.2002.301
32 10.14457/CU.the.1999.203
33 10.14457/CU.the.1999.202
34 10.14457/CU.the.1999.201
35 10.14457/CU.the.1999.200
36 10.14457/CU.the.1999.199
37 10.14457/CU.the.1999.198
38 10.14457/CU.the.1999.197
39 10.14457/CU.the.1999.196
40 10.14457/CU.the.1999.195