รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/TU.the.2021.397
2 10.14457/TU.the.2021.393
3 10.14457/TU.the.2021.392
4 10.14457/TU.the.2021.396
5 10.14457/TU.the.2021.395
6 10.14457/TU.the.2021.391
7 10.14457/TU.the.2021.394
8 10.14457/TU.the.2021.390
9 10.14457/TU.the.2021.389
10 10.14457/TU.the.2021.388
11 10.14457/TU.the.2021.387
12 10.14457/TU.the.2021.386
13 10.14457/TU.the.2021.385
14 10.14457/TU.the.2021.384
15 10.14457/TU.the.2021.383
16 10.14457/TU.the.2021.382
17 10.14456/iarj.2022.62
18 10.14456/jrmutp.2022.16
19 10.14456/jrmutp.2022.15
20 10.14456/jrmutp.2022.14
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/jrmutp.2022.13
22 10.14456/jrmutp.2022.12
23 10.14456/jrmutp.2022.11
24 10.14456/jrmutp.2022.10
25 10.14456/jrmutp.2022.9
26 10.14456/jrmutp.2022.8
27 10.14456/jrmutp.2022.7
28 10.14456/jrmutp.2022.6
29 10.14456/jrmutp.2022.5
30 10.14456/jrmutp.2022.4
31 10.14456/jrmutp.2022.3
32 10.14456/jrmutp.2022.2
33 10.14456/jrmutp.2022.1
34 10.14456/iarj.2022.61
35 10.14456/jsasr.2022.30
36 10.14456/mijet.2022.34
37 10.14456/mijet.2022.33
38 10.14456/mijet.2022.32
39 10.14456/mijet.2022.31
40 10.14456/mijet.2022.30