รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/dcj.2016.16
2 10.14456/dcj.2016.18
3 10.14456/dcj.2016.14
4 10.14456/dcj.2016.17
5 10.14456/dcj.2016.15
6 10.14456/dcj.2016.13
7 10.14456/dcj.2016.11
8 10.14456/dcj.2016.12
9 10.14456/tstj.2019.92
10 10.14456/tstj.2019.80
11 10.14456/tstj.2019.88
12 10.14456/tstj.2019.84
13 10.14456/tstj.2019.85
14 10.14456/tstj.2019.83
15 10.14456/tstj.2019.79
16 10.14456/tstj.2019.77
17 10.14456/tstj.2019.82
18 10.14456/tstj.2019.86
19 10.14456/tstj.2019.78
20 10.14456/tstj.2019.81
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/tstj.2019.90
22 10.14456/tstj.2019.89
23 10.14456/tstj.2019.91
24 10.14456/tstj.2019.87
25 10.14457/TU.the.2018.953
26 10.14457/TU.the.2018.952
27 10.14457/TU.the.2018.946
28 10.14457/TU.the.2018.945
29 10.14457/TU.the.2018.951
30 10.14457/TU.the.2018.950
31 10.14457/TU.the.2018.949
32 10.14457/TU.the.2018.948
33 10.14457/TU.the.2018.944
34 10.14457/TU.the.2018.947
35 10.14457/TU.the.2018.943
36 10.14457/TU.the.2018.942
37 10.14457/TU.the.2018.941
38 10.14457/TU.the.2018.940
39 10.14457/TU.the.2018.932
40 10.14457/TU.the.2018.931