รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/hsi.2023.6
2 10.14456/hsi.2023.5
3 10.14456/iarj.2023.162
4 10.14456/iarj.2023.161
5 10.14456/iarj.2023.160
6 10.14456/iarj.2023.159
7 10.14456/iarj.2023.158
8 10.14456/iarj.2023.157
9 10.14456/iarj.2023.156
10 10.14456/iarj.2023.155
11 10.14456/iarj.2023.154
12 10.14456/iarj.2023.153
13 10.14456/hsi.2023.4
14 10.14456/hsi.2023.3
15 10.14456/hsi.2023.2
16 10.14456/hsi.2023.1
17 10.14456/jstel.2023.6
18 10.14456/jstel.2023.5
19 10.14456/iarj.2023.152
20 10.14456/iarj.2023.151
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/iarj.2023.150
22 10.14456/iarj.2023.149
23 10.14456/iarj.2023.148
24 10.14456/iarj.2023.147
25 10.14456/iarj.2023.146
26 10.14456/iarj.2023.145
27 10.14456/iarj.2023.144
28 10.14456/iarj.2023.143
29 10.14456/iarj.2023.142
30 10.14456/iarj.2023.141
31 10.14456/iarj.2023.140
32 10.14456/iarj.2023.139
33 10.14456/iarj.2023.138
34 10.14456/iarj.2023.137
35 10.14456/iarj.2023.136
36 10.14456/iarj.2023.135
37 10.14456/iarj.2023.134
38 10.14456/iarj.2023.133
39 10.14456/iarj.2023.132
40 10.14456/mijet.2023.13