รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/CU.the.2011.426
2 10.14457/CU.the.2011.425
3 10.14457/CU.the.2011.424
4 10.14457/CU.the.2011.423
5 10.14457/CU.the.2011.422
6 10.14457/CU.the.2011.421
7 10.14457/CU.the.2011.420
8 10.14457/CU.the.2011.419
9 10.14457/CU.the.2011.418
10 10.14457/CU.the.2011.417
11 10.14457/CU.the.2011.427
12 10.14457/CU.the.2011.416
13 10.14457/CU.the.2011.415
14 10.14457/CU.the.2011.414
15 10.14457/CU.the.2011.413
16 10.14457/CU.the.2011.412
17 10.14457/CU.the.2011.411
18 10.14457/CU.the.2011.410
19 10.14457/CU.the.2011.409
20 10.14457/CU.the.2011.408
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CU.the.2011.407
22 10.14457/CU.the.2011.406
23 10.14457/CU.the.2011.405
24 10.14457/CU.the.2011.404
25 10.14457/CU.the.2011.403
26 10.14457/CU.the.2011.402
27 10.14457/CU.the.2011.401
28 10.14457/CU.the.2011.400
29 10.14457/CU.the.2011.399
30 10.14457/CU.the.2011.398
31 10.14457/CU.the.2011.397
32 10.14457/CU.the.2011.396
33 10.14457/CU.the.2011.395
34 10.14457/CU.the.2011.394
35 10.14457/CU.the.2011.393
36 10.14457/CU.the.2011.392
37 10.14457/CU.the.2011.391
38 10.14457/CU.the.2011.390
39 10.14457/CU.the.2011.389
40 10.14457/CU.the.2011.388