รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/sjst-psu.2019.158
2 10.14456/sjst-psu.2019.153
3 10.14456/sjst-psu.2019.175
4 10.14456/sjst-psu.2019.159
5 10.14456/sjst-psu.2019.155
6 10.14456/sjst-psu.2019.151
7 10.14456/sjst-psu.2019.154
8 10.14456/sjst-psu.2019.180
9 10.14456/sjst-psu.2019.156
10 10.14456/sjst-psu.2019.157
11 10.14456/sjst-psu.2019.165
12 10.14456/sjst-psu.2019.168
13 10.14456/sjst-psu.2019.177
14 10.14456/sjst-psu.2019.173
15 10.14456/sjst-psu.2019.161
16 10.14456/sjst-psu.2019.178
17 10.14456/sjst-psu.2019.170
18 10.14456/sjst-psu.2019.166
19 10.14456/sjst-psu.2019.163
20 10.14456/sjst-psu.2019.176
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/sjst-psu.2019.179
22 10.14456/sjst-psu.2019.162
23 10.14456/sjst-psu.2019.152
24 10.14456/sjst-psu.2019.164
25 10.14456/sjst-psu.2019.174
26 10.14456/sjst-psu.2019.171
27 10.14456/sjst-psu.2019.169
28 10.14456/sjst-psu.2019.167
29 10.14456/sjst-psu.2019.160
30 10.14456/sjst-psu.2019.172
31 10.14456/dcj.2015.24
32 10.14456/dcj.2015.21
33 10.14456/dcj.2015.22
34 10.14456/dcj.2015.19
35 10.14456/dcj.2015.20
36 10.14456/dcj.2015.23
37 10.14456/dcj.2015.25
38 10.14456/dcj.2015.18
39 10.14456/sehs.2019.16
40 10.14456/sehs.2019.12