รหัสดีโอไอ 10.14458/UTCC.res.2008.3
Title ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม /
Creator เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
Publisher มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
Publication Year 2551
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (2551) ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม /. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,:ม.ป.ท.
เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. 2551. ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,;
เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2551. Print.