รหัสดีโอไอ 10.14458/TSU.res.2012.14
Title การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด
Creator วรรณฤดี หิรัญรัตน์
Contributor อุษา อ้นทอง, ปริชาติ เทพทอง, พนิตา เดชา
Publisher มหาวิทยาลัยทักษิณ
Publication Year 2555
Keyword มังคุด, โลหะหนักในน้ำเสีย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วรรณฤดี หิรัญรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2555) การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:ม.ป.ท.
วรรณฤดี หิรัญรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2555. การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยทักษิณ;
วรรณฤดี หิรัญรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555. Print.