รหัสดีโอไอ 10.14458/TSU.res.2007.4
Title ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน
Creator อภิเชษฐ กาญจนดิฐ
Contributor ศุภการ สิริไพศาล
Publisher มหาวิทยาลัยทักษิณ
Publication Year 2550
Keyword ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนสงขลา, เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ ศุภการ สิริไพศาล. (2550) ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยทักษิณ:ม.ป.ท.
อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ ศุภการ สิริไพศาล. 2550. ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยทักษิณ;
อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ ศุภการ สิริไพศาล. ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550. Print.