รหัสดีโอไอ 10.14458/PYU.res.2002.4
Title นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ [อดีตทหารจีนคณะชาติ] ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2542 /
Creator กฤษณา เจริญวงศ์
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ,
Publication Year 2545
Keyword ชาวจีน, ชาวจีน, ชาวจีน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กฤษณา เจริญวงศ์. (2545) นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ [อดีตทหารจีนคณะชาติ] ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2542 /. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ,:ม.ป.ท.
กฤษณา เจริญวงศ์. 2545. นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ [อดีตทหารจีนคณะชาติ] ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2542 /. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ,;
กฤษณา เจริญวงศ์. นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ [อดีตทหารจีนคณะชาติ] ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2542 /. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545. Print.