รหัสดีโอไอ 10.14458/NBU.the.2014.7
Title รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครู ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
Creator บุปผา ปลื้มสำราญ
Contributor เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
Publisher มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Publication Year 2557
Keyword สมรรถนะครู, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้, ประชาคมอาเซียน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

บุปผา ปลื้มสำราญ และ เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. (2557) รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครู ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ:ม.ป.ท.
บุปผา ปลื้มสำราญ และ เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. 2557. รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครู ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;
บุปผา ปลื้มสำราญ และ เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครู ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2557. Print.