รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2015.51
Title ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งสันนิษฐาน ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลที่ขัดต่อหลักนิติธรรม
Creator วิฑูรย์ กล้าศึก
Contributor วีระ โลจายะ
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword รัฐธรรมนูญ, หลักนิติธรรม, ความรับผิดทางอาญา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วิฑูรย์ กล้าศึก และ วีระ โลจายะ. (2558) ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งสันนิษฐาน ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลที่ขัดต่อหลักนิติธรรม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
วิฑูรย์ กล้าศึก และ วีระ โลจายะ. 2558. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งสันนิษฐาน ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลที่ขัดต่อหลักนิติธรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
วิฑูรย์ กล้าศึก และ วีระ โลจายะ. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งสันนิษฐาน ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลที่ขัดต่อหลักนิติธรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.