รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2013.106
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
Creator LI JIE MEI
Contributor ภูเบศร์ สมุทรจักร
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์
Publication Year 2556
Keyword อุตสาหกรรมสิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

LI JIE MEI และ ภูเบศร์ สมุทรจักร. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
LI JIE MEI และ ภูเบศร์ สมุทรจักร. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์;
LI JIE MEI และ ภูเบศร์ สมุทรจักร. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์, 2556. Print.