รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2012.35
Title อำนาจกระทำของแพทย์ในการให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต
Creator ภูมิภัทร ศาสตร์ศศิ
Contributor ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Publication Year 2555
Keyword กฎหมายทางการแพทย์, สิทธิผู้ป่วย, กฎหมายทางการแพทย์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

ภูมิภัทร ศาสตร์ศศิ และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2555) อำนาจกระทำของแพทย์ในการให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,:ม.ป.ท.
ภูมิภัทร ศาสตร์ศศิ และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. 2555. อำนาจกระทำของแพทย์ในการให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,;
ภูมิภัทร ศาสตร์ศศิ และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. อำนาจกระทำของแพทย์ในการให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555. Print.