รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2010.35
Title มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ /
Creator กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์
Contributor อุดม รัฐอมฤต,, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์,
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Publication Year 2553
Keyword กฎหมายอาญา, อาชญากรรมทางเพศ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ /. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,:ม.ป.ท.
กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,;
กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553. Print.