รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.564
Title การคาดการณ์การเสื่อมสภาพของเนื้อไก่โดยการวิเคราะห์ภาพและกลิ่น
Creator นภัสสร ทยากรกุล
Contributor นิติการ นิ่มสุข, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ,การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ,กลิ่น ,ค่าสี RGB ,เนื้อไก่ ,การเสื่อมสภาพ ,Electronic nose ,Principal component analysis ,Odor ,Red, green, and blue (RGB) ,Chicken meat ,Degradation level
Abstract วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการคาดการณ์การเสื่อมสภาพของเนื้อไก่โดยการวิเคราะห์ภาพและกลิ่น โดยการวิเคราะห์ด้วยกลิ่นจะใช้เครื่องตรวจวัดกลิ่นมาเป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบ โดยผลการทดลองพบว่าการเปลี่ยนแปลงของภาพและกลิ่นมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากในระยะเวลาการเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนแปลงของภาพและกลิ่นของเนื้อไก่ไปในแนวทางเดียวกัน แต่การเปผลี่ยนแปลงกลิ่นของเนื้อไก่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อไก่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกลิ่นของเนื้อไก่ที่สังเกตได้คือการมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ปริมาณสูงขึ้น โดยในชั่วโมงที่30 จะแสดงโดยมีค่าเพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับค่าเริ่มต้นในการวัดค่าของกลิ่นที่เซ็นเซอร์ชนิดเดียวกันและผลจากการนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเพื่อจำแนกกลุ่มตามระดับการเน่าเสีย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ปกติ เน่าเสียเล็กน้อยถึงปานกลางและเน่าเสียอย่างมากและการเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อไก่คือการเปลียนแปลงจากสีแดงเป็นสีเหลืองขุ่นและกลายเป็นสีเขียวในที่สุด ดังนั้นในการวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของเนื้อไก่จำเป็นจะต้องใช้การวิเคราะห์การเน่าเสียทั้ง 2 แบบร่วมกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำและถูกต้องในการวิเคราะห์มากขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นภัสสร ทยากรกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การคาดการณ์การเสื่อมสภาพของเนื้อไก่โดยการวิเคราะห์ภาพและกลิ่น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นภัสสร ทยากรกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การคาดการณ์การเสื่อมสภาพของเนื้อไก่โดยการวิเคราะห์ภาพและกลิ่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นภัสสร ทยากรกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การคาดการณ์การเสื่อมสภาพของเนื้อไก่โดยการวิเคราะห์ภาพและกลิ่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.