รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2010.241
Title ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา /
Creator จิตตินันท์ ลีเรือง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2553
Keyword อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป, การแข่งขันทางอุตสาหกรรม, ความสามารถในการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6

บรรณานุกรม

จิตตินันท์ ลีเรือง. (2553) ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
จิตตินันท์ ลีเรือง. 2553. ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
จิตตินันท์ ลีเรือง. ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.