รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2008.693
Title การนำแนวคิด balanced scorecard มาใช้เพื่อวัดผลการทำงานในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน
Creator จุฑามนัส เกิดอุดม
Contributor สมชัย ศรีสุทธิยากร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2551
Keyword ผลการทำงานในองค์การ ,ธนาคารกรุงไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf

บรรณานุกรม

จุฑามนัส เกิดอุดม,สมชัย ศรีสุทธิยากร. (2551) การนำแนวคิด balanced scorecard มาใช้เพื่อวัดผลการทำงานในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
จุฑามนัส เกิดอุดม,สมชัย ศรีสุทธิยากร. 2551. การนำแนวคิด balanced scorecard มาใช้เพื่อวัดผลการทำงานในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
จุฑามนัส เกิดอุดม,สมชัย ศรีสุทธิยากร. การนำแนวคิด balanced scorecard มาใช้เพื่อวัดผลการทำงานในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.