รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2008.406
Title การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย \
Creator พีรยุทธ โอรพันธ์
Contributor สุรพงษ์ โสธนะเสถียร,
Publisher คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2551
Keyword การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม, กลุ่มชาติพันธุ์ข้ามเขต, กลุ่มชาติพันธุ์ข้ามเขต
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

พีรยุทธ โอรพันธ์ และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2551) การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย \. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พีรยุทธ โอรพันธ์ และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2551. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย \. ม.ป.ท.:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พีรยุทธ โอรพันธ์ และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย \. ม.ป.ท.:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.