รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.2015.11
Title ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน: กรณีศึกษา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระหว่างทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2540
Creator นิภาพร รัชตพัฒนากุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2558
Keyword การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, ภัยธรรมชาติ, อ่าวบ้านดอน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

นิภาพร รัชตพัฒนากุล. (2558) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน: กรณีศึกษา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระหว่างทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2540. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นิภาพร รัชตพัฒนากุล. 2558. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน: กรณีศึกษา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระหว่างทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2540. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นิภาพร รัชตพัฒนากุล. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน: กรณีศึกษา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระหว่างทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2540. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Print.