รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.2009.148
Title ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต
Creator วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย
Contributor ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
Publisher คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2552
Keyword อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์, การเฝ้าติดตามทางอินเตอร์เน็ต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2552) ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. 2552. ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต. ม.ป.ท.:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต. ม.ป.ท.:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.