รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.2007.75
Title การกระทำความผิดต่อคนตาย
Creator ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์
Contributor ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
Publisher คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword ศพ (กฎหมาย), การยอมรับความเป็นมนุษย์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25
Fulltext #26
Fulltext #27

บรรณานุกรม

ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์ และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2550) การกระทำความผิดต่อคนตาย. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์ และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. 2550. การกระทำความผิดต่อคนตาย. ม.ป.ท.:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์ และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. การกระทำความผิดต่อคนตาย. ม.ป.ท.:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.