รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.the.2011.114
Title กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
Creator พรเพ็ญ บุญญาทิพย์
Contributor ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Publisher สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2554
Keyword จิตรกรรมฝาผนังไทย, จิตรกรรมฝาผนัง, การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
Language thai
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

พรเพ็ญ บุญญาทิพย์ และ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. (2554) กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
พรเพ็ญ บุญญาทิพย์ และ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. 2554. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. ม.ป.ท.:สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร;
พรเพ็ญ บุญญาทิพย์ และ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. ม.ป.ท.:สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. Print.