รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.the.2008.357
Title ทานบารมี
Creator มณตรี มุงคุณ
Contributor ปรีชา เถาทอง,
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Publication Year 2551
Keyword จิตรกรรมไทย, จิตรกรรมฝาผนังไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

มณตรี มุงคุณ และ ปรีชา เถาทอง. (2551) ทานบารมี. มหาวิทยาลัยศิลปากร,:ม.ป.ท.
มณตรี มุงคุณ และ ปรีชา เถาทอง. 2551. ทานบารมี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร,;
มณตรี มุงคุณ และ ปรีชา เถาทอง. ทานบารมี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. Print.