รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2006.20
Title การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย /
Creator อภิวัฒน์ คุ้มภัย
Publisher คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์,
Publication Year 2549
Keyword ภาษาจีน, ภาษาไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อภิวัฒน์ คุ้มภัย. (2549) การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย /. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์,:ม.ป.ท.
อภิวัฒน์ คุ้มภัย. 2549. การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย /. ม.ป.ท.:คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์,;
อภิวัฒน์ คุ้มภัย. การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย /. ม.ป.ท.:คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2549. Print.