รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2006.2
Title การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด /
Creator มนฤดี สุขมา
Publisher คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Publication Year 2549
Keyword แอนติออกซิแดนท์, เซลล์ประสาท, บาราคอลไฮโดรคลอไรด์, มังคุด, สารสกัดจากมังคุด, ขี้เหล็ก (พืช)
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

มนฤดี สุขมา. (2549) การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด /. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,:ม.ป.ท.
มนฤดี สุขมา. 2549. การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,;
มนฤดี สุขมา. การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. Print.