รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.1991.1
Title การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน /
Creator ธนิต ผิวนิ่ม
Publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Publication Year 2534
Keyword เพอร็อคซิเดส, พืช, ลุ่มน้ำท่าจีน, เอนไซม์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธนิต ผิวนิ่ม. (2534) การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน /. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,:ม.ป.ท.
ธนิต ผิวนิ่ม. 2534. การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,;
ธนิต ผิวนิ่ม. การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. Print.