รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.60
Title สมรรถนะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน
Creator มยุรี สุขไตรภพ
Contributor สมโภช รติโอฬาร
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword สมรรถนะ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

มยุรี สุขไตรภพ และ สมโภช รติโอฬาร. (2558) สมรรถนะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
มยุรี สุขไตรภพ และ สมโภช รติโอฬาร. 2558. สมรรถนะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
มยุรี สุขไตรภพ และ สมโภช รติโอฬาร. สมรรถนะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.