รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2012.52
Title การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงคำ
Creator วันเพ็ญ บุญประเสริฐ
Contributor อารี ชีวเกษมสุข
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2555
Keyword แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม, การดูแลอย่างเอื้ออาทร, รูปแบบการบริการพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงคา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วันเพ็ญ บุญประเสริฐ และ อารี ชีวเกษมสุข. (2555) การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงคำ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
วันเพ็ญ บุญประเสริฐ และ อารี ชีวเกษมสุข. 2555. การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงคำ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
วันเพ็ญ บุญประเสริฐ และ อารี ชีวเกษมสุข. การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงคำ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Print.