รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2012.337
Title การประมาณน้ำหนักตัวจากสัดส่วนของร่างกายในม้าเพศผู้ตอนพันธุ์โทโรเบรด
Creator โกสินทร์ ทองศรี
Contributor จิตติมา กันตนามัลลกุล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2555
Keyword ม้าลูกผสมพันธุ์โทโรเบรด, สัดส่วนของร่างกาย, น้ำหนักตัว
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

โกสินทร์ ทองศรี และ จิตติมา กันตนามัลลกุล. (2555) การประมาณน้ำหนักตัวจากสัดส่วนของร่างกายในม้าเพศผู้ตอนพันธุ์โทโรเบรด. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
โกสินทร์ ทองศรี และ จิตติมา กันตนามัลลกุล. 2555. การประมาณน้ำหนักตัวจากสัดส่วนของร่างกายในม้าเพศผู้ตอนพันธุ์โทโรเบรด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
โกสินทร์ ทองศรี และ จิตติมา กันตนามัลลกุล. การประมาณน้ำหนักตัวจากสัดส่วนของร่างกายในม้าเพศผู้ตอนพันธุ์โทโรเบรด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Print.