รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2010.54
Title ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :
Creator วรรณวิจิตร สุขวรรณ
Contributor สมพร ไพสิน,
Publisher คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2553
Keyword กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน, การขนส่งทางน้ำ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

วรรณวิจิตร สุขวรรณ และ สมพร ไพสิน. (2553) ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วรรณวิจิตร สุขวรรณ และ สมพร ไพสิน. 2553. ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :. ม.ป.ท.:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วรรณวิจิตร สุขวรรณ และ สมพร ไพสิน. ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :. ม.ป.ท.:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.