รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2009.37
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของบริษัทตัวแทนโฆษณา
Creator อภิชญา เมธีวัฒนสกุล
Contributor บุษบา สุธีธร
Publisher สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2552
Keyword บริษัทตัวแทนโฆษณา, โฆษณาทางหนังสือพิมพ์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

อภิชญา เมธีวัฒนสกุล และ บุษบา สุธีธร. (2552) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของบริษัทตัวแทนโฆษณา. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
อภิชญา เมธีวัฒนสกุล และ บุษบา สุธีธร. 2552. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของบริษัทตัวแทนโฆษณา. ม.ป.ท.:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
อภิชญา เมธีวัฒนสกุล และ บุษบา สุธีธร. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของบริษัทตัวแทนโฆษณา. ม.ป.ท.:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.