รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2006.32
Title การดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด /
Creator สุรัญจิต วรรณนวล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2549
Keyword เด็กพิการ, แผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเฉพาะครอบครัว, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ISBN 974-545-987-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

สุรัญจิต วรรณนวล. (2549) การดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สุรัญจิต วรรณนวล. 2549. การดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สุรัญจิต วรรณนวล. การดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Print.