รหัสดีโอไอ 10.14457/SDU.the.2011.1
Title การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ : มมุมมองของผู้บริโภคและผู้บริหาร
Creator รติวัลย์ วัฒนสิน
Contributor สุนันท์ สุขสมบูรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Publication Year 2554
Keyword การส่งเสริมการขาย., การขายปลีก, ความพอใจของผู้บริโภค., นักธุรกิจ
Language Thai
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

รติวัลย์ วัฒนสิน และ สุนันท์ สุขสมบูรณ์. (2554) การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ : มมุมมองของผู้บริโภคและผู้บริหาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:ม.ป.ท.
รติวัลย์ วัฒนสิน และ สุนันท์ สุขสมบูรณ์. 2554. การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ : มมุมมองของผู้บริโภคและผู้บริหาร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต;
รติวัลย์ วัฒนสิน และ สุนันท์ สุขสมบูรณ์. การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ : มมุมมองของผู้บริโภคและผู้บริหาร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554. Print.