รหัสดีโอไอ 10.14457/SDU.res.2017.19
Title การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4 ภาค
Creator ทินกร ชุณหภัทรกุล
Contributor ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
Publisher มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Publication Year 2560
Keyword จริยธรรม, เยาวชน 4 ภาค
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

ทินกร ชุณหภัทรกุล และ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก. (2560) การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4 ภาค. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:ม.ป.ท.
ทินกร ชุณหภัทรกุล และ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก. 2560. การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4 ภาค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;
ทินกร ชุณหภัทรกุล และ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก. การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4 ภาค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.