รหัสดีโอไอ 10.14457/SDU.res.2014.65
Title การเตรียมวัสดุของผสมนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ สำหรับวัสดุของผสมพอลิเอทิลีนบรรจุภัณฑ์อาหารยับยั้งเชื้อก่อโรค
Creator วีรชน ภูหินกอง
Publisher มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Publication Year 2557
Keyword บรรจุภัณฑ์อาหาร, นาโนซิงค์ออกไซด์, นาโนคอปเปอร์ออกไซด์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

วีรชน ภูหินกอง. (2557) การเตรียมวัสดุของผสมนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ สำหรับวัสดุของผสมพอลิเอทิลีนบรรจุภัณฑ์อาหารยับยั้งเชื้อก่อโรค. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:ม.ป.ท.
วีรชน ภูหินกอง. 2557. การเตรียมวัสดุของผสมนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ สำหรับวัสดุของผสมพอลิเอทิลีนบรรจุภัณฑ์อาหารยับยั้งเชื้อก่อโรค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;
วีรชน ภูหินกอง. การเตรียมวัสดุของผสมนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ สำหรับวัสดุของผสมพอลิเอทิลีนบรรจุภัณฑ์อาหารยับยั้งเชื้อก่อโรค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2557. Print.