รหัสดีโอไอ 10.14457/RU.the.2008.189
Title บทบาทสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /
Creator ศาสตราวุธ ทักษิณ
Publisher มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
Publication Year 2551
Keyword วุฒิสภา, บทบาท, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศาสตราวุธ ทักษิณ. (2551) บทบาทสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /. มหาวิทยาลัยรามคำแหง,:ม.ป.ท.
ศาสตราวุธ ทักษิณ. 2551. บทบาทสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยรามคำแหง,;
ศาสตราวุธ ทักษิณ. บทบาทสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551. Print.