รหัสดีโอไอ 10.14457/RU.the.2006.107
Title โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย /
Creator ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ
Publisher มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
Publication Year 2549
Keyword โครงสร้างตลาด, ธุรกิจขนส่งสินค้า, การขนส่งทางน้ำ, สินค้าระหว่างประเทศ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ. (2549) โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย /. มหาวิทยาลัยรามคำแหง,:ม.ป.ท.
ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ. 2549. โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยรามคำแหง,;
ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ. โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549. Print.