รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTK.the.2021.18
Title Study on the impact of management team stability of project performance
Creator Xu, Jindong
Contributor Pandey, Arti, advisor
Publisher Rajamangala University of Technology Krungthep
Publication Year 2021
Keyword Project Management, Performance
Abstract In the context of the transition from rapid economic development to stable economic development, project management capabilities have become one of the important factors for companies to maintain their competitive advantages. More and more companies have put forward the concept of reducing costs and increasing efficiency, which is important for project management teams. The stability puts forward higher requirements. The stability of the project management team plays an increasingly obvious role in the improvement of project performance, and its importance is increasing. Research on the impact of the stability of the project management team on project performance and the specific impact mechanism is also becoming more and more important Meaning.
Language EN
URL Website https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui
Website title คลังความรู้ UTK
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Xu และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2021) Study on the impact of management team stability of project performance. Rajamangala University of Technology Krungthep:ม.ป.ท.
Xu และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2021. Study on the impact of management team stability of project performance. ม.ป.ท.:Rajamangala University of Technology Krungthep;
Xu และผู้แต่งคนอื่นๆ. Study on the impact of management team stability of project performance. ม.ป.ท.:Rajamangala University of Technology Krungthep, 2021. Print.