รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTK.the.2011.2
Title การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม
Creator สมพร ปิยะพันธ์
Contributor สมพร สุขะ, อาจารย์ที่ปรึกษา, นัดดา อังสุโวทัย,อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Publication Year 2554
Keyword การเรียนการสอนผ่านเว็บ, จิตวิทยา -- การศึกษาและการสอน, การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรวมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 42 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งจำนวน 2 หน่วยเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (T-test) ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม มีค่าเท่ากับ 80.15/80.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Language TH
URL Website https://dspace.rmutk.ac.th
Website title คลังความรู้ UTK
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมพร ปิยะพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ:ม.ป.ท.
สมพร ปิยะพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ;
สมพร ปิยะพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2554. Print.