รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTK.the.2011.1
Title การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องวิศวกรรมการหล่อโลหะ
Creator ประณุต พรหมลักษณ์
Contributor สมพร สุขะ, อาจารย์ที่ปรึกษา, นัดดา อังสุโวทัย, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Publication Year 2554
Keyword โลหะ -- การหล่อ, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Abstract การวิจัยนี้มีวัตุุประสงค์เพือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องวิศวกรรมการหล่อโลหะ และหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน รวมทั้งการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุุ่มตัวอย่างในการทดลองได้แก่ประชาชนที่สนในบทเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ จำนวน 4 เรื่อง คือ 1. ความรู้เบื้องต้นในการหลุอโลหะ 2.โพรงเบบหลุทราย 3.ทรายแบบหล่อและ 4.การสร้างโพรงเบบหล่อ แต่ละหัวข้อของ บทเรียนผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ ด้วยแบบฝึกหัดระหว่างเรียนซึ่งเป็นเบบปรนัย ผู้เรียนสามารถ ทราบผลคะเนนการทดสอบได้ทันที สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ประสิทธิภาพ ของบทเรียน จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 81.22/84.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า บทเรียน ออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาสามารถนำไปใช้สำหรับผู้สนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยบทเรียนออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ
Language TH
URL Website https://dspace.rmutk.ac.th
Website title คลังความรู้ UTK
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ประณุต พรหมลักษณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องวิศวกรรมการหล่อโลหะ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ:ม.ป.ท.
ประณุต พรหมลักษณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องวิศวกรรมการหล่อโลหะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ;
ประณุต พรหมลักษณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องวิศวกรรมการหล่อโลหะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2554. Print.