รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTK.doc.2022.3
Title จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Creator วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Publication Year 2565
Keyword การโรงแรม, การท่องเที่ยว, จรรยาบรรณวิชาชีพ
Description ตำราเล่มนี้ผู้จัดทำได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1-250-006 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สาขาวิชำการท่องเที่ยว ซึ่งเนื้อหาตำราเล่มนี้ครอบคลุมตามคำอธิบายในรายวิชา ได้แก่ ความสำคัญและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรมและสถานบริการ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว กฎหมายควบคุมดูแลและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายของการเรียบเรียงตำรานี้เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรเรียนการสอนนักศึกษาและใช้ประกอบการศึกษาเพื่อเข้าใจในองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว รวมถึงใช้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม บทที่ 2 หน่วยงาน องค์กร และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรมและสถานบริการ บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าออกเมือง บทที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติ บทที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมURI
Format doc,docx, pdf, xls, xlsx, pptx, ppt, txt, odt, htm, html, odp, ods, ppsx, epub
Size 3.901Mb
URL http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4715
URL Website https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui
Website title คลังความรู้ UTK
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์. (2565). จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม [เอกสาร]. สืบค้นจาก https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui
วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์, "จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม", 2565. เอกสาร.คลังความรู้ UTK, https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui
วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์, (2565). จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม, [เอกสาร].คลังความรู้ UTK. สืบค้นจาก https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui