รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTK.doc.2022.2
Title เทคโนโลยีการเชื่อม
Creator วิชาญ ช่วยพันธ์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Publication Year 2565
Keyword การเชื่อม, Welding
Description ตำรา เทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology) เล่มนี้เขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นส่วนหลักในการเรียนรู้เน้นเชิงปฎิบัติการของขบวนการเรียนการสอนกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งในกลุ่มสายวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยผู้เขียนมีเจตนามุ่งเน้นอธิบายและนำเสนอด้วยภาษา สื่อสารแนวนักปฎิบัติการ เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่ง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว เหมาะแก่การนำไปเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการเชื่อมได้ดีพร้อมกันนี้ยังมีดัชนีความหมายคำสำคัญ ในทางเทคโนโลยีการเชื่อมเพื่อเสริมสร้ํางความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และยังเสริมเติมด้วยคำถามแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับการตรวจสอบระดับความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเนื้อหาสาระและประสบการณ์ตรงพร้อมองค์ความรู้ที่รวบรวมไว้อย่างเปี่ยมล้นภายใน ตำราวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมเล่มนี้ประกอบด้วย บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานเชื่อม บทที่ 2 กรรมวิธีการตัดและการเซาะร่อง บทที่ 3 กรรมวิธีการเชื่อม : กลุ่มเติมลวดเชื่อม บทที่ 4 กรรมวิธีการเชื่อม : กลุ่มไม่เติมลวดเชื่อม บทที่ 5 องค์ประกอบหรือปัจจัยการเชื่อม บทที่ 6 โลหะวิทยาในการเชื่อม บทที่ 7 ลวดเชื่อมและมาตรฐานลวดเชื่อม บทที่ 8 ข้อบกพร่องงานเชื่อมและการป้องกัน บทที่ 9 กรณีศึกษา : การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก ตำรําเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเชื่อมโลหะ วิศวกรการเชื่อม และบุคคล ทั่วไปที่ต้องการองค์ความรู้และมีความสนใจในศาสตร์เชิงปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีการเชื่อม
Format pdf
Size 42.47Mb
URL https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui/handle/123456789/4591
URL Website https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui
Website title คลังความรู้ UTK
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิชาญ ช่วยพันธ์. (2565). เทคโนโลยีการเชื่อม [เอกสาร]. สืบค้นจาก https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui
วิชาญ ช่วยพันธ์, "เทคโนโลยีการเชื่อม", 2565. เอกสาร.คลังความรู้ UTK, https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui
วิชาญ ช่วยพันธ์, (2565). เทคโนโลยีการเชื่อม, [เอกสาร].คลังความรู้ UTK. สืบค้นจาก https://dspace.rmutk.ac.th/xmlui