รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2011.20
Title การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน /
Creator อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
Contributor พรทิพย์ ศรีแดง, พนาลี ชีวกิดาการ, เจิดจรรย์ ศิริวงศ์, สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Publication Year 2554
Keyword น้ำเสีย, ของเสียจากโรงงาน, โรงงานน้ำยางข้น, ดิน, สวนปาล์มน้ำมัน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9

บรรณานุกรม

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน /. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,:ม.ป.ท.
อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,;
อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554. Print.