รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.the.2011.17
Title พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู /
Creator นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
Contributor กรกนก อิงคนินันท์
Publisher คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2554
Keyword โปรตีน, คาโก้ทู, พริกไทยดำ, ไพเพอรีน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2

บรรณานุกรม

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. (2554) พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู /. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. 2554. พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.